Rundskriv H-05/06

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2007

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1242-6 BED

04.09.2006

Rundskriv H-05/06

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2007
Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og fylkeskommuner for regnskapsåret 2007, jf. regnskapsforskriften § 13-5:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,75 1Forholdstallet defineres ved [ (1 + diskonteringsrente) / (1 + forventet lønnsvekst) – 1 ] * 100.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten med tillegg av 1 %-poeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten med tillegg av 0,35 %-poeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet og pensjonene settes lik forventet lønnsvekst.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør Bent Devik
rådgiver

Kopi til:

De selvstendige kommunale pensjonskasser
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Fylkesmennene
Kommunal Landspensjonskasse
Norges Kommunerevisorforbund
Statens Pensjonskasse
Storebrand livsforsikring
Vital Forsikring AS

Likelydende brev sendt til:
Fylkeskommunene
Kommunene