Rundskriv I-1/2013 Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

Last ned rundskrivet i PDF-format her rundskriv

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

Med bakgrunn i Prop. 1 S (2012-2013) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16 nr 1349):

 

Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kroner 7000. For korttidsopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av tjenestemottaker fra kroner 133 til kroner 137 per døgn. For det enkelte dag- eller nattopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve fra tjenestemottaker fra kroner 70 til kroner 72.

 

Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G endres fra kroner 170 til kroner 175.

 

Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.