I-3/2010 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011

 

Rundskriv_I_3.pdf 

Til mottakerne
 
Deres ref
 Vår ref
 Dato

 Rundskriv I-3/2010
 16. desember 2010

 


Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011

Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler stønad ved helsetjenester, herunder tannbehandling. Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og behandling av sykdommer og skade.

Endringer i regelverket
Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt flere forslag til nye stønadsordninger eller grupper som bør omfattes av stønadsordningen. Slike endringer forutsetter vedtak i Stortinget. Stortinget vedtok den xx. desember 2010 ved behandlingen av Prop. 1 S (2010-2011) at honorartakstene for tannbehandling i hovedsak justeres med 3,1 pst fra 1. januar 2011, med lik prosentfordeling på refusjoner og egenandeler. Samtidig ble det vedtatt at økningen i refusjonsbeløpet til tannbehandling som følge av patologisk tap av tannemalje/tannsubstans ved attrisjon (tanngnissing), erosjon (syreoppløsning) eller hyposalivasjon (munntørrhet), skal reduseres fra 75 til 70 pst. av honorartakst. Videre ble det vedtatt at takstnivå for kjeveortopedisk behandling skulle utgjøre om lag 2 pst. mindre enn økningen av de øvrige takster. Det ble også vedtatt en reduksjon av refusjoner til operasjoner i munn/kjeve med om lag 4 pst. I tillegg er det foretatt enkelte presiseringer og justeringer av enkelttakster. Blant annet er takst 7 utvidet til å omfatte sedasjon ved narkose, og det er opprettet en ny takst 315 for dekkproteser.  

Videre er det foretatt endinger når det gjelder fylkeskommunenes ansvar for å sette fram krav om refusjon ovenfor Helseøkonomiforvaltningen for 19- og 20 åringer med rettigheter etter folketrygdloven § 5-6, og som er henvist til behandling hos annen behandlingsinstans enn den offentlige tannhelsetjenesten. Etter endringen følger det av rundskrivets første punkt under generell informasjon at behandlende instans er gjort ansvarlig for å fremsetter krav om refusjon fra folketrygden til Helseøkonomiforvaltningen for denne gruppen.

Generelt om regelverk om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling
Forskrift 13. desember 2007 nr 1412 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom gir nærmere regler for når det skal ytes stønad. Forskriften inneholder overordnede vilkår som må være oppfylt for å få stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I forskriften er Helsedirektoratet gitt myndighet til å gi utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer for når stønad skal ytes. Rundskriv til § 5-6 gir slike regler.

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege er begrenset til takster for tannbehandling fastsatt av departementet i et eget takstdokument. Departementets takster består av honorartakst, refusjonstakst og egenandel. Utgifter som brukeren har utover departementets fastsatte takster dekkes ikke av trygden. Dersom tannlegens priser er høyere enn de fastsatte takstene, må brukeren betale det overskytende selv.
Dette heftet innholder gjeldende regelverk for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling; forskriften, Helsedirektoratets rundskriv til forskriften og Helse- og omsorgsdepartementets takstdokument for 2011.

Takster fastsatt av departementet gjelder også for undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten, jf tannhelsetjenesteloven § 2-2 fjerde ledd og for tannbehandling som er mottatt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) i henhold til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel og tannhelserefusjon eller til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Servicesenter på telefon 815 70 030. Tannleger med direkte oppgjørsavtale kan også kontakte HELFO i sin region.

 


Med vennlig hilsen

 

Kjell Røynesdal e.f.
avdelingsdirektør
                                                      Laila Shahzad-Landsverk
                                                      seniorrådgiver