Forsiden

Samtykke til overskridelse av gitte bevilgninger for å kunne begynne arbeidet med massetesting for covid-19

I denne resolusjonen bes det om samtykke til å overskride gitte bevilgninger med inntil 836 mill. kroner for å legge til rette for rask oppstart av massetesting i stor skala fra uke 15. Med massetesting menes her systematisk testing av en gruppe mennesker, uten at det er foretatt individuelle vurderinger med tanke på mistanke om smitte/sykdom. Massetesting vurderes som et viktig virkemiddelet i smittevernet i perioden vi går inn i, samt i gjenåpningen av Norge. Fremlegget skjer i tråd med bevilgningsreglementet § 11 annet ledd, andre og tredje punktum, jf. rundskriv R-110. Regjeringen vil fremme bevilgningsforslag for Stortinget ifb. Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Les kongelig resolusjon om massetesting (PDF)