Høring av forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 - unntak fra helsepersonells taushetsplikt (etterkontroll av bestemmelser om strafferettslig utilregnelighet og særreaksjoner)

Departementet sender i samråd med Justis- og politidepartementet med dette på høring et forslag om en ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. Høringsfristen er 3 uker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2007

Vår ref.:

Høringsnotat - forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 - unntak fra helsepersonells taushetsplikt - beslutning om fravikelse av utredningsinstruksen

Departementet sender i samråd med Justis- og politidepartementet med dette på høring et forslag om en ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. Høringsfristen er 3 uker. Det vises i denne anledning til vedlagt brev fra Helse-og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Forslaget innebærer at det kan gjøres unntak fra helsepersonells taushetsplikt i forbindelse med etterkontroll av straffelovens bestemmelser om utilregnelighet og psykisk helsevernlovens bestemmelser om strafferettslige særreaksjoner. 

De nye reglene om strafferettslig utilregnelighet, forvaring og strafferettslige særreaksjoner trådte i kraft 1. januar 2002. Det tidligere sikringsinstituttet ble samtidig opphevet. Det psykiske helsevernet ble pålagt å ta ansvar for gjennomføringen av særreaksjoner for utilregnelige. Det har vært lagt til grunn i flere dokumenter fra både Stortinget og tidligere regjeringer at reglene om utilregnelighet, forvaring og særreaksjoner skal etterkontrolleres.

Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i april 2006 en utredningsgruppe som skal etterkontrollere disse reglene. For at etterkontrollen skal gi den kunnskap Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet oppfatter som Stortingets forventning til etterkontrollen, må utredningsgruppen få innsyn i taushetsbelagte helseopplysninger. Dagens bestemmelser om unntak fra helsepersonells taushetsplikt kan ikke anvendes. Departementet legger i sitt forslag til unntak fra taushetsplikt spesielt vekt på betydningen av å få besvart virkningen og betydning av lovendringene i 2002, som igjen kan ha konsekvenser for behandlingen av lovbrytere som dømmes til en særreaksjon.

Bestemmelsen foreslås plassert som en ny § 29 a i helsepersonelloven. Forslaget innebærer at det etter søknad til Helse- og omsorgsdepartementet kan gis adgang til unntak fra helsepersonells taushetsplikt. Departementet kan knytte vilkår til en slik dispensasjon. Departementet foreslår at bestemmelsen trer i kraft straks, og at den gjelder i tre år fra ikrafttredelsen.

Departementet bemerker spesielt at høringsfristen er 8. mars 2007. Det er satt kort høringsfrist slik at videre fremdrift og prosess i den igangsatte etterkontrollen av strafferettslig utilregnelighet og særreaksjoner kan opprettholdes.

Lenke til høringsnotatet

Vi anmoder om at merknadene sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no En papirversjon av høringsnotatet kan bestilles pr. e-post fra randi.lilletvedt@hod.dep.no eller pr. telefon 22 24 87 05.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.

avdelingsdirektør

Randi Lilletvedt

seniorrådgiver

ADHD-foreningen

Amnesty International Norge

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneombudet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Fagrådet for psykiatri

Fagrådet innen psykisk helse i Norge

Forsvarergruppen 1977

Foreningen for voldsofre

Helsetilsynet i fylkene

Høyesterett

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Lagmannsrettene

Landets helseforetak

Landets fylkeskommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets pasientombud

Landets universiteter

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri

Mental Helse

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norsk forbund for voldsofre

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Pasientforening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Sykepleierforbund

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes landsforening

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rådet for psykisk helse

Sosial- og helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Stine Sofies Stiftelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Straffedes organisasjon i Norge

Statsadvokatenes forening

We shall overcome

 

ADHD-foreningen (26.02.07)

Den norske lægeforening (28.02.07)

Landbruks-og matdepartementet (28.02.07) Ingen merknader

Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen (28.02.07) Ingen merknader

Borgarting Lagmannsrett (28.02.07) Ingen merknader

Nærings-og handelsdepartementet (02.03.07) Ingen merknader

Olje-og energidepartementet (02.03.07 Ingen merknader

Samferdseldepartementet (01.02.07) Ingen merknader

Arbeidsgiverforeningen NAVO (05.03.07)

Helsetilsynet i Vestfold (0503.07) Ingen merknader

Den rettsmedisinske kommisjon (05.03.07) 

Gudbrandsdal politidistrikt (05.03.07)

Regjeringsadvokaten (05.03.07) Ingen merknader

Universitetet i Stavanger (07.03.07) Ingen merknader

Oslo Politidistrikt (06.03.07)

Stine Sofies Stiftelse (05.03.07) Ingen merknader)

Datatilsynet  (05.03.07)

Politidirektoratet (08.02.07) Ingen merknader

Politiembetsmennenes landsforening (12.03.07)

Psykiatrien i Vestfold (12.03.07)

Dommerforeningens utvalg for helse-og sosielrett (12.02.07) Ingen merknader

Kunnskapsdepartementet (12.03.07) Ingen merknader

Norges Juristforbund (09.03.07) Ingen merknader

Barne-og likestillingsdepartementet (08.03.07) Ingen merknader

Akershus Universitetssykehus (07.03.07) 

Norsk Psykologforening (05.03.07)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (06.03.07)

Asker og Bærum politidistrikt (07.03.07) Ingen merknader

Sykehuset Asker og Bærum HF (03.03.07)

Sosial -og helsedirektoratet (09.03.07) Ingen merknader

Riksadvokaten (08.03.07)

Diakonhjemmets sykehus (09.03.07)

Fornying-og administrasjonsdepartementet ( 09.03.07)

Forsvarsdepartementet (08.03.07) Ingen merknader

Miljøverndepartementet (12.03.07) Ingen merknader

Ullevål universitetssykehus (07.03.07)

Den norske Advokatforening (12.03.07)

Helse Øst RHF (08.03.07)

Utenriksdepartemenetet (12.03.07) Ingen merknader 

Til toppen