Statnett SF - Søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna og NVEs innstilling om søknaden

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2013

Vår ref.:

Statnett har i brev av 13. september 2013 søkt om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverket på Nyhamna i Fræna kommune.

Norges vassdrags- og energidirektorat avga innstilling om søknaden fra Statnett i brev av 3. oktober d.å. til Olje- og energidepartementet.

Saken sendes nå på høring.

Høringsuttalelser må være innkommet til Olje- og energidepartementet innen 12. november 2013. 

Sakens dokumenter ligger under fanen Høringsnotat.

 

Med hilsen                                                                        

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Nina Helene von Hirsch

                                                                                          rådgiver

Aure kommune

Hitra kommune

Hemne kommune

Aukra kommune

Fræna kommune

Møre og Romsdal fylke

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Miljødirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Oljedirektoratet

Riksantikvaren

Kystverket Midt-Norge

Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet i Rissa

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

WWF Verdens Naturfond

ZERO

Greenpeace Norge

Norges Miljøvernforbund

Landsorganisasjonen distriktskontor Møre og Romsdal

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Jeger- og fiskerforbund

Friluftsrådenes Landsforbund

Den norske turistforening

NIBR

Gassnova SF

Statnett SF

Istad Nett AS

Norsk Hydro ASA

Industrikraft Møre AS

Allskog BA

Tjeldbergodden utvikling

Neas

Møre og Romsdal Fiskarlag

Kristiansund og Nordmøre havn

Havforskningsinstituttet

 Direktoratet for arbeidstilsynet

Framtiden i våre hender

Nordlandet Grendalag

Til toppen