Statsbudsjettet 2013 – Rundskriv om behandling og samordning av samiske saker

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber i dette rundskrivet om orientering fra fagdepartementene om samiske satsingsforslag i statsbudsjettet.

Departementene og
Statsministerens kontor

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har det overordnede samordningsansvaret for statens samepolitikk. De respektive fagdepartementene har ut fra sektorprinsippet det faglige an­svaret for oppfølgingen av samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departe­mentene og som Sametinget forvalter. 

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2013 presenteres i Sametingets bud­sjettbehov 2013, jf. sak 046/11 vedtatt i Sametingets plenum 2. desember 2011. Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Sametingets vedtak om Sametingets budsjettbehov for 2013 er ved­lagt.

I medhold av Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget av 11. mai 2005 er det nedsatt en faglig analysegruppe for samisk statistikk. Analysegruppen presenterte i november 2011 sin fjerde rapport om utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Rapporten vil være et viktig grunnlagsdokument for regjeringen og Sametinget, spesielt i forbindelse med konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaks­utvikling. Rapporten Samiske tall forteller 4 – Kommentert samisk statistikk 2011 kan lastes ned på regjeringen.no.

I dette rundskrivet gir Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet retnings­linjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2013. Rundskrivet kommer på et senere tidspunkt i år fordi Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har vurdert endringer i rutinene. Rundskrivet omtaler følgende temaer:

1.         Forholdet til Sametinget
2.         Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
3.         Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet
4.         Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
5.         Oppsummering av frister 

 

1.   Forholdet til Sametinget

Regjeringen har som mål å føre en samepolitikk som skal tjene den samiske befolkningen, slik at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. Sametinget skal ha innflytelse på saksområder som er viktige for samene, jf. ny politisk plattform for den rødgrønne regjeringen av 7. oktober 2009. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og Sametinget har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har stor frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, forutsettes det at konsultasjonsprosedyrene legges til grunn.

Statssekretær Tone Toften i FAD inviterte Sametinget og aktuelle statssekretærkolleger til et eget møte om samiske budsjettsaker 13. desember 2011. Det ble også gjennomført et budsjettmøte mellom Sametinget, Finansministeren og Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren 14. februar 2012. Mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag for 2013 ble drøftet i disse to møtene.

2.   Publikasjon om bevilgninger til samiske formål

Det har siden 1999 vært lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål. Publikasjonen vil fra budsjetterminen 2013 ikke lenger inngå som et særskilt vedlegg til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets Prop. 1 S. Publikasjonen vil i stedet bli lagt fram som en del av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets informasjonsmateriell. Den vil fortsatt bli offentliggjort på samme tid som regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram, på norsk og nordsamisk.

Forålet med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av regjeringens økonomiske tiltak på det samepoli­tiske området. Tiltak som gjelder urfolkspolitikk generelt eller distriktspolititiske tiltak (som for eksempel gjelder alle innbyggere i Finnmark) tas ikke med.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

  • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
  • Målsetningen med bevilgningen
  • Regnskapstall/rapport for 2011, bevilgning for 2012 og forslag for 2013

Departementene kan ta utgangspunkt i publikasjonen om 2012-budsjettet, men vi oppfordrer til å utarbeide kortere tekstomtale under hvert av budsjettkapitlene. Videre ber vi departementene, så langt dette lar seg gjøre, om å synliggjøre alle forslag til bevilgninger til samiske formål i hele kroner (også de som inngår i tilskuddsposter hvor tildelingen vil skje på et senere tidspunkt). Publikasjonen om 2012-budsjettet kan lastes ned fra regjeringen.noFrist for bidrag til publikasjonen er 5. september 2012. Det er et mål at publikasjonen for 2013 skal ha et noe mindre omfang.

3.   Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet

Departementene bes om å utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Fornyings-, admi­nistrasjons- og kirkedepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Presse­meldingene legges ut på regjeringens nettsider og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Frist for bidrag til pressemeldinger er 20. september 2012.

4.   Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer

Sametinget som politisk organ er ikke underordnet regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets av­gjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvaret når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Sametinget fikk i 1999 unntak fra bruttobud­sjetteringsprinsippet og får sin bevilgning fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Sametinget mottar også en årlig bevilgning fra Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomi­styring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvalt­ning i Sametinget og Finansdepartementets rundskriv av 25. november 2010 om øko­nomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R- 106/10).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fra og med budsjetterminen 2007 er alle tildelinger til Sametinget samordnet i ett til­delingsbrev, jf. pkt. 1.4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Nød­vendig informasjon om tildelinger til Sametinget for budsjetterminen 2013, med forbe­hold om behandlingen i Stortinget, oversendes Fornyings-, administrasjons- og kirke­departementet. Frist for innspill til tildelingsbrevet er 22. oktober 2012.

Vi ber om at departementene avklarer sitt tekstbidrag til tildelingsbrevet med Sametinget i forkant av at det sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Det kan eventuelt avtales utsatt frist dersom det er behov for det for å gjennomføre dialog med Sametinget.

For øvrig har hvert departement ansvar for å oversende egne brev med utbetaling av sine respektive bevilgninger.

5.   Oppsummering av frister

5. september 2012 Bidrag til publikasjonen "Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjetet 2013"
20. september 2012 Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger
22. oktober 2012 Innspill til tildelingsbrev til Sametinget for budsjetterminen 2013
   

Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Tekstbidrag bes også levert elektronisk.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rund­skrivet, ber vi om at det tas kontakt med rådgiver Kristina Strædet Gitmark (e-post ksg@fad.dep.no eller telefon 44269). Spørsmål om bidrag til tildelingsbrevet kan stilles underdirektør Hans Erik Børresen (e-post heb@fad.dep.no eller telefon 48442).

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber om å bli orientert dersom det legges opp til endringer i bevilgninger til samiske formål i øvrige prosesser i løpet av budsjettåret, jf. Finansdepartementets rundskriv R-7/2007.

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor Om statsråd (B-0501) punkt 14.5 Offentlighet i budsjettsaker.

 

Med hilsen

 

Bjørn Olav Megard (e.f.)
ekspedisjonssjef                                          

Kristina Strædet Gitmark
rådgiver

                                                                                                                                                                                     

1 vedlegg

Kopi: Sametinget