Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn- Søknad om støtte for 2009

Rundskriv Q-10/2008

Barne- og likestillingsdepartementet forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (kap. 857 post 73). Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn. Bevilgningen har barn og unge, og særlig ungdom i alderen 12 til 25 år, som målgruppe, og benyttes til tiltak og prosjekter som retter seg mot barn og unge med spesielle behov og mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Les rundskrivet her(pdf)