Styringsmodell for de regionale forskningsfondene

Kunnskapsdepartementet har i brev av 31. august 2009 bedt fylkeskommunene i hver fondsregion utpeke en vertsfylkeskommune. Departementet har videre bedt om at fylkeskommunene oppnevner regionale fondsstyrer og får på plass sine FoU-strategier.

Fylkeskommunene og KS har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet den videre utformingen av de regionale forskningsfondene. Rapporten ble overlevert Kunnskapsdepartementet 2. juni 2009.

På bakgrunn av utredningsutvalgets anbefaling har regjeringen  valgt ”avtalemodellen” som styrings- og organisasjonsmodell. Modellens juridiske grunnlag er kommuneloven § 28 c om vertskommunesamarbeid.

Hvert regionalt fondsstyre vil være et fylkeskommunalt organ, en ”felles folkevalgt nemnd”.  Fylkeskommunene skal ha flertall og styreleder i det regionale fondsstyret, og Norges forskningsråd skal på vegne av staten innstille styremedlemmer på vegne av staten. Fondsstyrene i de to nordligste forskningsfondene skal suppleres med et medlem innstilt av Sametinget.

Kunnskapsdepartementet har i brev av 31. august 2009 bedt fylkeskommunene i hver fondsregion utpeke en vertsfylkeskommune. Departementet har videre bedt om at fylkeskommunene oppnevner regionale fondsstyrer og får på plass sine FoU-strategier.

  • Lenke til brevet