Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Utredningen omhandler mulige konsekvenser av petroleumsaktivitet, skipsfart og fiskeri, samt ytre påvirkninger (konsekvenser av klimaendringer, langtransportert forurensning, forsuring av havet, petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet, skipstrafikk utenfor Norskehavet, vandrende arter, aktiviteter i kystsonen og introduserte arter). Levert av NINA Norsk Institutt for Naturforskning

Rapporten i pdf