Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utkast - merknader til forskrift om endringer i forskrift - regnskapsregler for føring av inntekter

Utkast - merknader

Merknader til forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

I

Budsjettforskriften § 2 (Definisjoner) bokstav i) nytt annet punktum.

Merknad: Ingen

Budsjettforskriften § 5 (Årsbudsjettets deler) femte ledd ny nr. 2.

Merknad: Ingen endring i merknad

II

Regnskapsforskriften § 3 nytt fjerde ledd.

Merknad:

Fjerde ledd slår fast at dersom kommunen eller fylkeskommunen har bestemmende innflytelse i selskapet, og kommunen eller fylkeskommunen selger eierandeler i selskapet, kan en andel av salgsinntekten regnes som avkastning på innskutt kapital. Det slås fast at denne andelen kan regnes som løpende inntekt, jf. forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 2 bokstav i). Avkastning på innskutt kapital kan således føres som inntekt i driftsregnskapet.

Med bestemmende innflytelse skal forstås at kommunen eller fylkeskommunen alene har flertall i generalforsamlingen, og således alene har bestemmende innflytelse over utbyttebeslutningen etter aksjeloven § 8-2. Med flertall i generalforsamlingen forstås alminnelig flertall etter aksjeloven § 5-17 første ledd, dvs simpelt flertall. Dersom det i selskapets vedtekter i medhold av aksjeloven § 5-17 tredje ledd er fastsatt andre flertallskrav for beslutningen om utbytte, skal det med flertall i generalforsamlingen forstås disse andre flertallskravene.

Fjerde ledd slår videre fast at det er en øvre grense for hvor stor andel av salgsinntekten som kan regnes som avkastning på innskutt kapital. Den øvre grensen for avkastning på innskutt kapital er gitt av reglene i aksjeloven

§ 8-1, som med kvantitative begrensninger angir hva som kan deles ut som utbytte. Utbytte kan deles ut av årsresultatet, eller av annen egenkapital (normalt tilbakeholdte årsoverskudd). Før utbytte kan deles ut, må det gjøres fradrag for eventuelt udekket underskudd, balanseførte utgifter til forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel, vedtektsbestemte eller lovbestemte avsetninger, og utbyttebegrensninger angitt i selskapets vedtekter. Dessuten skal det gjøres fradrag for lån til aksjonær, styret, daglig leder, samt pålydende for egne aksjer. Det skal også tas hensyn til forsiktig og god forretningsskikk. Det kan som hovedregel ikke deles ut utbytte dersom egenkapitalen er eller blir lavere enn 10% av balansesummen. Beregningen av avkastning på innskutt kapital skal baseres på selskapets regnskap for året forut for salgsåret. Videre slås det fast at dersom det er utbetalt utbytte til kommunen eller fylkeskommunen i året salget er foretatt, skal dette beløpet komme til fratrekk i det beløpet som er beregnet som avkastning på innskutt kapital.

Femte ledd slår fast at denne bestemmelsen gjøres gjeldende for alle udisponerte inntekter som stammer fra salg av eierandeler foretatt fra og med 1. januar 1997. I henhold til reglene inntil 2000 (gml. kommuneloven § 48 nr. 2) måtte udisponerte kapitalinntekter avsettes til kapitalfond. Etter de siste endringene i økonomibestemmelsene i kommuneloven, som trådte i kraft 1. januar 2001, har det vært antatt lovstridig å regne udisponerte midler fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt i 2000 eller tidligere som avkastning på innskutt kapital og løpende inntekt. Femte ledd gir anledning til å anvende reglene om avkastning på innskutt kapital også på udisponerte inntekter som stammer fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt i 2000 eller tidligere. Videre slås det fast at reglene om regnskapsføring av avkastning på innskutt kapital ikke gjøres gjeldende for salg av finansielle anleggsmidler foretatt tidligere enn 1.1.1997.

Regnskapsforskriften § 5 (Noter til årsregnskapet) første ledd ny nummer 8.

Merknad: Ingen

III

Endringene trer i kraft xx. september 2004.

Endringen vil få virkning fra og med regnskapsåret 2004.