Utkast 14. november 2003 - Forskrift om egenerklæring ved konsesjonsfrie erverv av fast eiendom.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Landbruksdepartementet dato i medhold av lov dato nr. om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 8.

§ 1 Konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1-4, § 5 første ledd nr. 1 og 2 og § 7 første ledd nr. 1 og 2 godtgjøres av erververen ved egenerklæring.

Egenerklæringen skal gis på skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Opplysningene i skjemaet skal bekreftes slik som angitt på skjemaet.

§ 2 Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv som faller inn under § 1 i forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom.

§ 3 Egenerklæring som nevnt i § 1 skal sendes registerfører samtidig med at hjemmelsdokumentet sendes til tinglysing.

Registerfører kan for øvrig kreve de dokumentasjoner han anser nødvendige for å fastslå at det foreligger konsesjonsfrihet.

§ 4 Denne forskrift trer i kraft dato. Samtidig oppheves forskrift om egenerklæring ved konsesjonsfrie erverv av fast eiendom mv. fastsatt av Landbruksdepartementet 20. januar 1984 i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).

Til toppen