Utkast 14. november 2003 - Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Landbruksdepartementet dato jf. kgl.res. dato i medhold av lov dato+nr. om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) §§ 2 og 8.

§ 1 Konsesjon er ikke nødvendig når ervervet eller rettsstiftelsen gjelder:

 1. Eiendomsleilighet (selveierleilighet) med tilhørende andel i fellesareal mv. eller eierseksjon til boligformål
 2. aksjeleilighet (aksje i bolighus med tilknyttet leierett)
 3. obligasjonsleilighet (pantobligasjon eller andel av pantobligasjon i bolighus med tilknyttet leierett)
 4. andel i boligbyggelag, jf. lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag
 5. andel i borettslag, jf. lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag
 6. borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag
 7. mindre arealer som grenser til og skal legges til en allerede eksisterende bebygd eller ubebygd tomt, når samtykke til fradeling av arealet er gitt til dette formål etter plan- og bygningsloven og etter jordloven i område der jordloven gjelder
 8. bebygd og ubebygd areal ved overdragelse fra Finnmark jordsalgskontor
 9. grunn til bygging, utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveg dersom det foreligger godkjent detaljplan etter forskriftene til vegloven § 12 andre ledd jf. plan- og bygningsloven §§ 119 nr. 1 fjerde ledd og 120 nr. 4. Det samme gjelder for kommunal veg, dersom det foreligger vedtak om ekspropriasjon i medhold av vegloven § 50
 10. grunn til privat veg som forestås av vegmyndighet, jf. vegloven § 9, dersom ervervet skjer i forbindelse med erverv av grunn til anlegg eller omlegging av offentlig veg, eller til oppfyllelse av godkjent detaljplan etter forskriftene til vegloven § 12 andre ledd jf. plan- og bygningsloven §§ 119 nr. 1 fjerde ledd og 120 nr. 4
 11. grunn erververen mottar etter vedtak i henhold til oreigningsloven § 6 i forbindelse med ekspropriasjon i medhold av vegloven § 50
 12. sameiepart i bebygd eiendom som i stadfestet reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før
 13. arealer i rasjonaliseringsøyemed overensstemmende med jordloven ved overdragelse fra staten ved fylkeslandbruksstyret
 14. tomt til gjeterhytte i reindriftsnæringen når oppføring av slik hytte er godkjent av Reindriftsstyret eller Reindriftssjefen
 15. tilleggsjord som er utvist i medhold av § 19 i lov nr. 31 av 6. juni 1975 (fjelloven), eller utmålt i medhold av § 2 i lov av 12. mars 1965 (lov om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke), og ervervet er tilrådd av kommunen.

§2. Fulldyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying. Definisjonene som ligger til grunn for økonomisk kartverk skal legges til grunn ved avgrensningen.

Kan det fastsettes pålegg etter jordloven § 8, skal vanhevdet jord anses som fulldyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 selv om arealet ut fra en landbruksfaglig vurdering basert på definisjonene i økonomisk kartverk ikke lenger kan karakteriseres som fulldyrket jord.

§ 3. Følgende banker og institusjoner godkjennes i henhold til konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5:

 • offentlige banker, sparebanker, forretningsbanker,
 • offentlige fond, Rikstrygdeverket, forsikringsselskaper, og
 • offentlig godkjente kredittinstitusjoner.

Kap 3. Ikrafttredelse

§ 4. Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 2004.

Samtidig oppheves forskrifter om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom mv. og om saksbehandlingen i konsesjonssaker, fastsatt ved kgl.res. av 28. juli 1978.

Til toppen