Utkast til ny forskrift om varer av edelt metall

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2010

Vår ref.: 201003459-2

Ny lov om varer av edelt metall mv ble vedtatt av Stortinget 14. juni 2010. Loven trer i kraft 1. januar 2011. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) er ansvarlig for den nye loven og Justervesenet skal føre tilsynet etter loven.

 

Ny lov og omorganisering av kontrollen nødvendiggjør en gjennomgang av hele regelverket om varer av edelt metall, herunder ny forskrift.

 

Vedlagt oversendes høringsnotat utarbeidet av Justervesenet og utkast til ny forskrift. Forslag til ny forskrift om varer av edelt metall mv. er i stor grad en videreføring av gjeldende regelverk, men med noen endringer; blant annet at minste tillatte finhet endres og finansieringsmåten for kontrollen endres.

 

Høringsfristen er 1. desember 2010. Høringsuttalelser sendes Nærings- og handelsdepartementet, Næringspolitisk avdeling, Postboks 8014 Dep., 0030 Oslo og gjerne også elektronisk til postmottak@nhd.dep.no.

 

Med hilsen

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Tone Molvær Berset

underdirektør

 

 

Vedlegg

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kulturdepartementet

Utenriksdepartementet

Justis- og politidepartementet

Finansdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

Styret for Edelmetallkontrollen v/advokat Anders Mørdre

Styret for Edelmetallkontrollen v/Hege Thorkildsen, Forbrukerrådet

Styret for Edelmetallkontrollen v/adm. dir. Ingebjørg Alfsen

Edelmetallguardeinen

Norges Gullsmedforbund

Norges Urgrossistforening

Norges Urmakerforbund

Norsk Designråd DOGA

Norske Kunsthåndverkere

Norske brukskunstnere

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)

Arte-gruppen

Panorama AS

Det Norske Myntverket 

 

Til toppen