Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker

Dei nye reglane regulerer først og fremst arbeids- og ansvarsdelinga mellom departementet og Språkrådet i slike spørsmål. Det er derfor foreslått å innarbeida dei aktuelle reglane i gjeldande vedtekter for Språkrådet.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.10.2012

Kulturdepartementet vedtok nye vedtekter for Språkrådet 5. desember 2012.

Vedtektene hos Lovdata

Dei nye reglane regulerer først og fremst arbeids- og ansvarsdelinga mellom departementet og Språkrådet i slike spørsmål. Det er derfor foreslått å innarbeida dei aktuelle reglane i gjeldande vedtekter for Språkrådet.

Vår ref.: 2009/00739

Høyringsbrev om utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker

Vedlagt følgjer høyringsnotat med utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i saker om utfylling og endring av gjeldande rettskriving i bokmål og nynorsk, med tilhøyrande skrivereglar, også kalla normeringsspørsmål.

Dei nye reglane regulerer først og fremst arbeids- og ansvarsdelinga mellom departementet og Språkrådet i slike spørsmål. Det er derfor foreslått å innarbeida dei aktuelle reglane i gjeldande vedtekter for Språkrådet.

 

Oppgåver og fullmakter for Språkrådet i normeringsspørsmål er foreslått regulert i ein eigen paragraf, jf. ny § 3 i det vedlagde utkastet, mens behandlingsprosedyren i Språkrådet er regulert gjennom tillegg og justeringar i dei to påfølgjande paragafane, jf. særleg ny § 5 tredje ledd. Tillegg og endringar er markerte ved kursiv.[1] 

 

Vi ber høyringsinstansane vurdera om det er behov for å senda saka vidare til underliggjande eller andre tilknytte organ som ikkje er oppførte på høyringslista.

 

Vi ber om at høyringssvara blir sende elektronisk til følgjande e-postadresse: postmottak@kud.dep.no.

 

Høyringsfristen er 1. oktober 2012.

 

 

Med helsing

Christine Hamnen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

                                                                                       Ingvar Engen
                                                                                          seniorrådgjevar

 

 

Vedlegg:
Høyringsnotat
Gjeldande vedtekter for Språkrådet
Høyringsliste[1] I vedtekstutkastet er elles talet på styremedlemmer oppdatert frå sju til ni i samsvar med ei endring som alt er gjennomført, jf. ny § 4 andre ledd med tilhøyrande justeringar i tredje og fjerde ledd. Likeins er oppnemningsperioden for fagråda auka frå to til fire år, jf. ny § 5 nytt sjuande ledd.  

Høyringsliste

Departementa
Universiteta
Statlege høgskolar

Språkrådet
Utdanningsdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet

Landslaget for norskundervisning
Norsk Lektorlag
Utdanningsforbundet

Den norske Forleggerforening
Den norske Forfatterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Oversetterforening
Statsautoriserte translatørers forening

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
Riksmålforbundet
Bokmålsforbundet
Norsk Språkforening
Landslaget for språklig samling
Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Noregs Mållag
Norsk Målungdom
Nynorsklaget
Ivar Aasen-sambandet
Høgnorskringen
Norsk Bokreidingslag
Norskt Måldyrkingslag

Aschehoug Forlag
Kunnskapsforlaget
Det Norske Samlaget

Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforning
Norsk Journalistlag
Landslaget for lokalaviser
Norsk Telegrambyrå
Nynorsk pressekontor
Norsk rikskringkasting

Nynodata
Nynorsk Kultursentrum
Nynorsk mediesenter

Til toppen