European Venture Capital Funds (EuVECA)

Parlaments- og rådsforordning (EU) 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venturekapitalfond

Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council on European Venture Capital Funds...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 17. april 2013 og trådte i kraft i EU 22. juli 2013.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Departementet sendte 23. april 2015 på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til gjennomføring av antatt fremtidige forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 24. juli 2015.

Sammendrag av innhold

Rådet og Parlamentet vedtok 17. april 2013 en forordning om europeiske venturekapitalfond (European Venture Capital Funds Regulation, EuVECA).

Et viktig formål med reguleringen er å lette små og mellomstore nystartede bedrifters (SMB) tilgang til kapital, noe som kan bidra til økonomisk vekst og innovasjon. Et rammeverk for venturekapitalfond er en av hovedprioriteringene i EUs handlingsplan for SMBer (MEMO/11/879).

EuVECA-forordningen gir forvaltere av alternative investeringfond som er registreringspliktige etter direktivet om forvaltere av alternative investeringsfond (AIFM-direktivet, direktiv 2011/61/EU), adgang til å markedsføre fond som oppfyller krav i forordningen grensekryssende i EU, uten å søke om konsesjon etter AIFM-direktivet. Registrering av fond og tilsyn med virksomheten skal forestås av nasjonale myndigheter, og det er også etablert en rapporteringsplikt til myndighetene.

Som venturekapitalfond regnes fond som investerer minimum 70 % av forvaltningskapitalen i SMBer. Som SMB regnes foretak som ikke er tatt opp til handel på regulert marked, som har mindre enn 250 ansatte og som enten har årsomsetning som ikke overstiger EUR 50 millioner eller årsbalanse som ikke overstiger EUR 43 millioner.

Forvaltere av venturekapitalfond som oppfyller kravene i forordningen, kan markedsføre slike fond i hele EØS-området og benytte betegnelsen "European Venture Capital Fund". Markedsføring i andre EØS-stater forutsetter at det meldes om grensekryssende virksomhet.

Venturekapitalfond skal bare kunne markedsføres til profesjonelle kunder (som angitt i direktiv 2004/39/EF, MIFID), samt til andre investorer som investerer minst 100 000 euro og som skriftlig erklærer at de er klar over risikoen som er forbundet med investeringern.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen gir ingen plikt for forvaltere av alternative investeringsfond til å underlegge seg kravene i forordningen. Derimot gir forordningen forvalterne en rett til å markedsføre fond som oppfyller kravene i forordningen, grensekryssende i EØS-området som "EuVECA" etter en notifikasjonsordning. I høringsnotat 17. desember 2014 utarbeidet av Finanstilsynet, fremgår det at tilsynet har begrenset grunnlag for å vurdere i hvilken grad det vil være interesse for registrering av forvaltere av slike fond i Norge. Videre fremgår det der at forordningen åpner for markedsadgang i EØS uten å søke om konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond, forutsatt at kravene i forordningen oppfylles. Forordningen vil gi tilsynsmyndighetene nye oppgaver, men samtidig kan det bli noen færre foretak under tilsyn etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har i høringsnotat som departementet sendte på høring 23. april 2015 foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, gjennomføres som forskrift til lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Departementet mener forordningen kan gjennomføres i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond. Det bør også foretas en endring i finansforetaksloven for å presisere at nevnte lov ikke er til hinder for at venturekapitalfond kan yte lån i tråd med bestemmelsene i forordningen.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Forordningen kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)860
Rettsaktnr.: 2013/345/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0345

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2014
Frist returnering standardskjema: 16.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.09.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.04.2015
Høringsfrist: 24.07.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker