Høring - forordninger om venturekapitalfond og sosiale entreprenørskapsfond

Departementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer henholdsvis europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 om venturekapitalfond og europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om sosiale entreprenørskapsfond i norsk rett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.07.2015