Høring - forordninger om venturekapitalfond og sosiale entreprenørskapsfond

Departementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer henholdsvis europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 om venturekapitalfond og europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om sosiale entreprenørskapsfond i norsk rett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.07.2015

Vår ref.: 14/4386 FMA IG/MAV

Departementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer henholdsvis europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 om venturekapitalfond og europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om sosiale entreprenørskapsfond i norsk rett, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Forordningene gir forvaltere som er registreringspliktige etter AIFM-direktivet, (direktiv 2011/61/EU) adgang til å markedsføre fond som oppfyller nærmere krav i forordningene, grensekryssende i EØS-området som henholdsvis «EuVECA» (venturekapitalfond) og «EuSEF» (sosiale entreprenørskapsfond).

I vedlagte høringsnotat under punkt 5 tredje avsnitt fremgår det at sosiale entreprenørskapsfonds adgang til å yte lån kan reise spørsmål om forholdet til norske regler om finansieringsvirksomhet. Departementet gjør oppmerksom på at tilsvarende problemstilling gjør seg gjeldende også for venturekapitalfond.  

Departementet har ikke tatt stilling til om fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningene, bør gjennomføres ved lov eller forskrift, og ber om høringsinstansenes syn på spørsmålet. Dersom forordningene gjennomføres ved lov, kan en inkorporasjonsbestemmelse eventuelt plasseres i lov 20. juni 2014 nr. 28 om alternative investeringsfond som ny § 1-7.

EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringsforslaget innen 24. juli 2015.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber høringsinstansene vurdere om, og eventuelt sørge for, at høringsbrevet og tilhørende dokumenter forelegges for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner med videre.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                   Alexander Behringer
                                                                   avdelingsdirektør

 

Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norske Finansanalytikeres Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venturekapitalforening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen ASA