Markedsmisbruksforordningen (MAR)

Europaparlaments- og rådsforordning om markedsmisbruk

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen om markedsmisbruk er vedtatt i EU 16. april 2014 og trer delvis i kraft i EU 3 juli 2016 .

Innlemming i EØS-avtalen avventer en løsning på gjennomføringen ESMA- forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS-avtalen.

Ny forordning om markedsmisbruk (MAR) som erstatter direktiv 2003/6/EU om markedsmisbruk, inneholder regler om:

 • Utvidelse av virkeområde til å omfatte flere markedsplasser og instrumenter
 • Presisering av at algoritmehandel og såkalt "high frequency trading" omfattes av markedsmanipulasjonsbestemmelsen.
 • Markedsmanipulasjonsbestemmelsen utvides til å omfatte forsøk på manipulasjon.
 • Kompetent skal gis myndighet hjemmel til å sikre bevis i større utstrekning enn i dag.
 • Tilsynsmyndigheten skal ha kompetanse til å ilegge administrative sanksjoner og bøter mv.
 • Samarbeid mellom tilsynsmyndighetene ved transaksjoner som har tilknytning til flere land, herunder med tredjeland.
 • Beskyttelsesordning for varslere ("whistle blowing").

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. 

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til forordningen vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og -forskrift og inngår i mandatet til verdipapirlovutvalget. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 596/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0596

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema: 29.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen