EØS-notatbasen

Markedsmisbruksforordningen (MAR)

Europaparlaments- og rådsforordning om markedsmisbruk

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen om markedsmisbruk ble vedtatt i EU 16. april 2014 og trådte i kraft i EU 3 juli 2016.

Finansdepartementet fremmet forslag for gjennomføring av MAR i norsk rett i Prop. 96 LS (2018-2019). Dette er nå vedtatt av Stortinget, men endringsforslagene har ikke trådt i kraft i norsk rett. 

MAR ble innlemmet i EØS-avtalen den 25.10.2019. EØS-reglene vil tre i kraft når alle EØS/EFTA statene har løftet sitt konstitusjonelle forbehold. 

Ny forordning om markedsmisbruk (MAR) som erstatter direktiv 2003/6/EU. Hovedformålet med reguleringen er å bidra til velfungerende og trygge markeder med økt investorbeskyttelse og innebærer blant annet:

 • Utvidelse av virkeområde til å omfatte flere handelsplasser og instrumenter.
 • Forbudet mot innsidehandel og markedsmanipulasjon opprettholdes, med et utvidet anvendelsesområde. 
 • Nye regler om markedssonderinger.
 • Endringer i regulering om føring av innsidelister.
 • Endringer i regulering vedørende meldepliktig verdipapirhandel.
 • Presisering av at algoritmehandel og såkalt "high frequency trading" omfattes av markedsmanipulasjonsbestemmelsen.
 • Ytterliggere regulering av kompetente myndigheters kompetanse, sanksjonsmuligheter og samarbeid mellom kompetente myndigheter.
 • Beskyttelsesordning for varslere ("whistle blowing").

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, med konstitusjonelt forbehold. Når det konstitusjonelle forbeholdet er løftet vil forordningen gjennomføres i verdipapirhandelloven ved inkorporasjon. Dvs at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

MAR inneholder nye krav for en utvidet krets av markedsaktører som blant annet vil kreve kompetanseheving og investeringer i systemer hos de private aktørene som er omfattet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. 

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til forordningen vil kreve endringer i verdipapirhandelloven. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 596/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0596

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema: 29.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.07.2017
Høringsfrist: 31.10.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker