Prop. 96 LS (2018–2019)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129

I proposisjonen bes det om samtykke til innlemmelse av prospektforordningen (EU) 2017/1129 og markedsmisbruksforordningen (EU) nr. 596/2014 i EØS-avtalen. Finansdepartementet foreslår å gjennomføre forordningene i verdipapirhandelloven. Departementet foreslår også en økning av beløpsgrensen for krav til utarbeidelse av EØS-tilbudsprospekt og regler om nasjonale prospekter mv. I proposisjonen gjennomføres det videre en helhetlig vurdering av reglene i verdipapirhandelloven om tilsyn og sanksjoner, og departementet foreslår blant annet nye bestemmelser om administrative sanksjoner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget