Forsiden

Historisk arkiv

Endring av verdipapirhandellovens regler om prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Stortingets vedtok 17. juni 2019 lov om endringer av verdipapirhandelloven (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner). Loven ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd.

Stortinget har også samtykket til å innlemme prospektforordningen og markedsmisbruksforordningen i EØS-avtalen, i vedtak 12. juni i år.

Vedtakene er basert på forslag i Prop. 96 LS (2018-2019).

Ikrafttredelse

EØS-komiteen vedtok å innlemme prospektforordningen i EØS-avtalen 29. mars 2019. Prospektforordningen trer i kraft i EU 21. juli 2019. Det er sentralt for markedsaktørenes tilgang til kapital at reglene om prospekt trer i kraft i Norge samtidig som i EU.

Markedsmisbruksforordningen er ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen, og bestemmelsene i endringsloven som direkte eller indirekte er knyttet til reglene i denne forordningen, kan ikke tre i kraft ennå. Finansdepartementet legger til grunn at gjennomføringsbestemmelsen for markedsmisbruksforordningen tidligst trer i kraft i norsk rett i 2020. 

Endringsloven settes på denne bakgrunn i kraft fra 21. juli 2019, med unntak av endringene i verdipapirhandelloven kapittel 3, 4, 5 12, 19 og 21.

Les mer: