Historisk arkiv

Pressemeldinger

Proposisjon om endringer i reglene om markedsmisbruk, prospekt og sanksjoner i verdipapirhandelloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen ber Stortinget om samtykke til regler som er viktige for å opprettholde høy grad av tillit og effektivitet i det norske kapitalmarkedet.

– Vi er opptatt av et velfungerende marked med like vilkår i EØS, slik at norske aktører effektivt kan innhente kapital sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I Prop. 96 LS (2018–2019) som legges frem for Stortinget i dag, ber regjeringen om samtykke til å innlemme prospektforordningen (EU) 2017/1129 og markedsmisbruksforordningen (EU) nr. 596/2014 i EØS-avtalen, og Finansdepartementet foreslår at forordningene gjennomføres i verdipapirhandelloven.

Markedsmisbruksforordningen erstatter eksisterende regler om markedsmisbruk i tilknytning til finansielle instrumenter tatt opp til handel på regulerte markeder, og utvider virkeområdet for regelverket til å omfatte flere handelsplasser og instrumenter. Regelverket omfatter blant annet bestemmelser om innsidehandel, markedsmanipulasjon, ulovlig spredning av innsideinformasjon, føring av innsidelister og primærinnsideres meldeplikt. Finansdepartementet foreslår også at de nasjonale reglene om forbud mot urimelige forretningsmetoder videreføres.

Prospektforordningen erstatter eksisterende regler om krav til å utarbeide EØS-prospekt ved handel i verdipapirer, og medfører forenklinger i kravene til prospekter.  

Finansdepartementet foreslår å øke beløpsgrensen for plikt til å utarbeide EØS-prospekt ved offentlig tilbud fra 5 til 8 millioner euro. Finansdepartementet foreslår også å opprettholde kravet om å utarbeide nasjonale prospekter for offentlige tilbud over 1 million euro, og å registrere disse prospektene i Foretaksregisteret.   

Finansdepartementet foreslår nye bestemmelser om administrative sanksjoner i verdipapirhandelloven og økt strafferamme for overtredelse av bestemmelsene om god forretningsskikk, ulovlig virksomhet og ulovlig spredning av innsideinformasjon. 

Ikrafttredelser

Prospektforordningen trer i kraft i EU 21. juli 2019. EØS-komiteen vedtok 29. mars 2019 å innlemme prospektforordningen i EØS-avtalen. Alle EØS/EFTA-statene deltok i beslutningen med konstitusjonelt forbehold. Regjeringen jobber aktivt overfor de andre EØS/EFTA-statene for at reglene kan tre i kraft på samme tid som i EU.

Markedsmisbruksforordningen har trådt i kraft i EU, og anses EØS-relevant, men er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Finansdepartementet mener markedsaktørene trenger tid til å forberede seg på gjennomføring av markedsmisbruksforordningen i norsk rett, og planlegger for at regelverket kan tre i kraft tidligst i 2020.

Finansdepartementet har også bedt Finanstilsynet om å utrede og utarbeide veiledning til markedet om innsidehandleregelverket og håndtering av ordrer.

Markedsmisbruksforordningen vil kunne ha virkning for norske aktører også i dag i tilknytning til instrumenter tatt opp til handel på handelsplasser i EU mv.

Les mer: