Forsiden

Prop. 96 LS (2018–2019)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

1.1 Innledning

Finansdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven). Endringsforslagene omfatter i hovedsak bestemmelsene om markedsmisbruk og prospekter for verdipapirer, samt tilsynsvirkemidler og sanksjoner ved overtredelse av verdipapirhandelloven.

Forslaget til endringer i reglene om markedsmisbruk bygger på Verdipapirlovutvalget («utvalget») sin tredje utredning NOU 2017: 14 Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff. I utredningen foreslår utvalget blant annet regler som gjennomfører europaparlaments -og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk («markedsmisbruksforordningen» eller «MAR»).

Forslaget til endringer i reglene om prospekt for verdipapirer bygger på utvalgets femte utredning NOU 2018: 10 Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter. I utredningen foreslår utvalget regler som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 («prospektforordningen») og regler om nasjonale prospekter.

Forslaget til endringer i reglene om tilsyn og sanksjoner bygger hovedsakelig på utvalgets tredje utredning NOU 2017: 14 og enkeltelementer i utvalgets øvrige utredninger.

Markedsmisbruksforordningen har trådt i kraft i EU, og prospektforordningen trer i kraft i EU 21. juli 2019.

EØS-komiteen vedtok 29. mars 2019 å innlemme prospektforordningen i EØS-avtalen, og Norge deltok i beslutningen med forbehold om Stortingets samtykke. Det er ikke truffet beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av markedsmisbruksforordningen. For å ivareta Norges interesser i saken, som er raskest mulig innlemmelse og gjennomføring av markedsmisbruksforordningen, bør Norge unngå å måtte ta konstitusjonelt forbehold når beslutning om innlemmelse av markedsmisbruksforordningen fattes i EØS-komiteen.

Det bes på denne bakgrunn om Stortingets samtykke til innlemmelse av prospektforordningen og markedsmisbruksforordningen i EØS-avtalen.

1.2 Hovedtrekk i lovforslaget

I kapittel 1 redegjøres det for proposisjonens hovedinnhold. I kapittel 2 gjennomgås bakgrunnen for lovforslaget og hovedtrekk ved endringene i EØS-regelverket.

Som utgangspunkt for vurderingene i øvrige kapitler gis det i kapittel 3 en generell omtale av innlemmelse av forordninger i EØS-avtalen, gjennomføring i norsk rett, tolkning, språk og tilgjengelighet. Videre omtales forslaget til bestemmelser som gir departementet hjemmel til å gjennomføre endringsforordninger i forskrift selv om hovedforordningen er gjennomført i lov, og til å gjennomføre utfyllende kommisjonsforordninger i forskrift.

I kapittel 4 omtales bestemmelsene i prospektforordningen om EØS-prospekt for verdipapirer. Gjennomføring av prospektforordningen i verdipapirhandelloven innebærer at lovens kapittel 7 om prospekt for omsettelige verdipapirer, erstattes med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Beløpsgrensen for plikt til å utarbeide EØS-tilbudsprospekt foreslås økt fra 5 til 8 millioner euro.

I kapittel 5 omtales reglene for nasjonale prospekter. Departementet foreslår å opprettholde kravet til å utarbeide slike prospekter for offentlig tilbud mellom 1 million euro og 8 millioner euro, og til å registrere dem i Foretaksregisteret.

I kapittel 6 omtales bestemmelsene i markedsmisbruksforordningen. Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen i verdipapirhandelloven innebærer at lovens bestemmelser i kapittel 3 om forbud mot innsidehandel, markedsmanipulasjon og tilbørlig informasjonshåndtering mv., erstattes av forordningens regler. Tilsvarende gjelder bestemmelsene om meldeplikt for primærinnsidere og utsteders løpende informasjonsplikt i lovens kapittel 4 og 5.

I kapittel 7 foretar departementet en helhetlig vurdering av straff og administrative sanksjoner på verdipapirområdet i lys av nye EØS-regler og Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 62 L (2015–2016). Med utgangspunkt i denne gjennomgangen foreslår departementet å utvide med nye hjemler for administrative sanksjoner ved overtredelse av verdipapirhandelloven, og å opprettholde enkelte straffehjemler.

Videre er det i kapittel 7 foreslått enkelte nye tilsynsvirkemidler. Departementet foreslår også en generell bestemmelse om at medvirkning til overtredelser av verdipapirhandelloven kan sanksjoneres administrativt. Det foreslås også at kravet til å opptre i samsvar med god forretningsskikk gjøres direkte gjeldende for ansatte, styremedlemmer m.fl. i foretak. Strafferammen for brudd på reglene om spredning av innsideinformasjon, og brudd på reglene om god forretningsskikk og ulovlig virksomhet, foreslås økt. Videre foreslås det reviderte regler om Finanstilsynets tilgang til trafikkdata.

I kapittel 8 omtales EØS-komitebeslutningene og i kapittel 9 redegjøres det for økonomiske og administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside