Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt tobakksproduktdirektiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om fremstilling, presentasjon og salg av tobakk og relaterte produkter

: Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2013

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten har vært behandlet i EØS-spesialutvalget for helse, der blant andre Helse- og omsorgsdepartementet er representert. Helse- og omsorgsdepartementet har gjennomført offentlig høring av lovendringene og arbeider med utarbeidelsen av en lovproposisjon som vil fremmes for Stortinget. De nødvendige forskriftsendringene vil sendes på høring sommeren 2016. Både lov- og forskriftsendringene vil måtte tre i kraft samtidig.

Bakgrunn

Direktiv 2014/40/EU om tobakks- og tobakksrelaterte produkter ble vedtatt 3. april 2014, og erstatter tobakksproduktdirektivet av 2001. Direktivet medfører både revisjon av eksisterende regelverk samt regulering av nye områder. Bakgrunnen for revisjonen er at direktivet er utdatert i forhold til den markedsmessige, vitenskapelige og internasjonale utviklingen, spesielt sett i lys av WHOs Tobakkskonvensjon som alle EU-landene samt EU er part til.

Sammendrag av innhold

Følgende krav vil medføre behov for endringer i norsk regelverk:

 • Større helseadvarsler på røyketobakk
 • Tekstadvarselen på røykfri tobakk skal stå på begge sider av pakningen
 • Helseadvarsler på urtebaserte røykeprodukter, samt krav om ingrediensrapportering
 • Forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk.
 • Forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av slike villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer og e-sigaretter.
 • Felles sikkerhetsmerke og sporingssystem for å hindre ulovlig handel med tobakk.
 • Forbud mot fjernsalg. Direktivet åpner derfor for at landene kan forby fjernsalg for tobakksvarer. Hvis ikke må det innføres et nasjonalt registreringssystem for virksomheter som driver fjernsalg.
 • Nytt regelverk for e-sigaretter. Import og salg av e-sigaretter er i dag forbudt i Norge. Direktivet krever i utgangspunktet av omsetning av e-sigaretter skjer i henhold til direktivet, og etablerer dermed et helt nytt produktregelverk, herunder regler for tilsyn, markedsovervåking, salg av produktene.
 • Direktivet utvider tobakksindustriens rapporteringsplikter når det gjelder ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer for å kunne vurdere deres tiltrekningskraft, avhengighetsskapende egenskaper og toksisitet.
 • Produsenter og importører av nye tobakksvarer skal etter direktivet melde slike produkter til myndighetene før de kan settes på markedet. Landene kan selv avgjøre om myndighetene skal godkjenne produktet før det kan selges. Norge har i dag et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

Merknader

I Norge fremgår regelverket for tobakkskontroll av tobakksskadeloven av 9. mars 1974 nr. 14 med forskrifter, og direktivet vil medføre behov for endringer i både lov og forskrifter.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra HOD vurdert behovet for endringer i norsk regelverk som følge av direktivet.

Underliggende etater har også utredet ulike sider ved endringer i regelverket for e-sigaretter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av direktivet vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser, men mange av disse kan dekkes inn gjennom gebyrer som belastes tobakksindustrien. Ved nye regler for e-sigaretter, vil dette medføre økt arbeid for tilsynsmyndighetene.

Vurdering

Direktiv anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2012)788
Rettsaktnr.: 2014/0040
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2014
Frist returnering standardskjema: 11.06.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.10.2015
Høringsfrist: 18.01.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen