Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2016

Vår ref.: 15/3774

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tobakksskadeloven for å implementere det nye tobakksproduktdirektivet 2014/40/EF.

Direktiv ble vedtatt i EU 3. april 2014, og erstatter direktiv 2001/37/EF. Det medfører både revisjon av eksisterende regelverk samt regulering av nye områder.

Departementet foreslår i dette høringsnotatet en ny regulering av elektroniske sigaretter (e-sigaretter). Import og salg av e-sigaretter med nikotin er i dag forbudt i Norge. Forslaget som sendes på høring vil innebære en ny regulering av elektroniske sigaretter som vil bety at disse lovlig kan omsettes på det norske markedet. 

Direktivet medfører i tillegg behov for endringer i bestemmelsene om helseadvarsler på pakningen da EU har vedtatt nye og større bildeadvarsler. Tekstadvarsel for røykfri tobakk er delvis endret og skal nå stå på begge sider av pakningen. I tillegg inneholder direktivet et nytt forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Det er også et forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer og e-sigaretter. Direktivet setter også nye krav til ingrediens- og utslippsrapportering. For urtebaserte røykeprodukter setter direktivet nå krav til helseadvarsler og ingrediensrapportering. For nye tobakksprodukter som i dag er forbudt å omsette i Norge foreslås det innført en godkjenningsordning på bakgrunn av direktivets krav.

Høringen inneholder også forslag til regulering av grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer og elektroniske sigaretter til forbrukere basert på direktivets krav til dette. EU har utarbeidet et felles regelverk for å begrense at slikt salg medfører brudd på tobakkslovgivningens krav, at mindreårige får tilgang til tobakk og ulovlig handel med tobakk.

Forslag om at tobakksimitasjoner i form av godteri mv. unntas fra oppstillingsforbudet og aldersgrensen er også del av høringen.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og ev. andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.

Høringsfrist er 18. januar 2016.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Katrine S. Edvardsen Espantaleón, e-post: ksee@hod.dep.no eller tlf. 22 24 84 51.

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

Elin Anglevik (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Katrine S. Edvardsen                                                                                             Espantaleón

                                                                                          seniorrådgiver

Høringsinstanser

Departementene

Sametinget

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet

Airport Retail Norway AS
Akademikerne

Alliance Boots AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret

Arntzen Vin og Cigar

Augusto International
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes Forening

Delta
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det Norske Cigarselskap
Det Norske Totalavholdsselskap

DHL Norge

DB Schenker Norge

Elevorganisasjonen
Fagforbundet

Farmasiforbundet
Forbundet mot rusgift

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gotlandsssnus AB

Handel og kontor

Handelshøyskolen BI

Havanna Magasinet AS
HR Norge
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftforeningen
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Lederne

Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Lærernes yrkesforbund
McBaren Tobacco Co. AS

Medtek Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd

Nasjonalt råd for tobakksforebygging

NHO Logistikk og Transport
Norges Astma- og allergiforbund
Norges bygdekvinnelag

Norges Farmaceutiske Forening
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband

Norsk Dampselskap
Norsk helse- og avholdsforbund

Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for barneforskning
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
OLF Oljeindustriens Landsforening
PARAT

Posten Norge AS
Philip Morris Norway AS
Redd Barna
Røykfritt Miljø Norge

Sol Cigar CO AS
Swedish Match Norge AS
TNT Ekspress

Tobakkindustriens felleskontor
Tobakksfritt

Tollpost Globe
Travel Retail Norway AS
Ungdom mot narkotika
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

UPS Norge
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)