Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Betalingskontodirektivet (PAD)

Europaparlaments- og rådsdirektiv om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner

Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2013

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet / Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Innlemming av direktivet i EØS-avtalen forutsetter inkorporering av EBA-forordningen med tilpasninger i EØS-avtalen. Se ovenfor under punktet "Sakkyndige instansers merknader".

Sammendrag av innhold

Direktivet tar sikte på å gjøre det lettere for forbrukere å sammenligne kostnader ved betalingskontoer med grunnleggende betalingstjenester, å etablere en enkel og rask prosedyre for forbrukere som ønsker å bytte betalingskonto, samt å gi alle forbrukere med lovlig opphold i EU mulighet til å opprette en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. Direktivet forutsetter at det etableres en standardisert begrepsbruk (terminologi) for å gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne kostander (gebyrer) knyttet til ulike betalingstjenester. Medlemsstatene skal sørge for at forbrukeren også har tilgang til en nettside for sammenligning av kostandene for grunnleggende kontotjenester fra ulike tilbydere. Direktivet bygger dels på Europakommisjonens anbefaling om adgang til å opprette og benytte grunnleggende betalingskonto (2011/442/EU) som ble sendt på høring 30. januar 2012.

Direktivet berører både Justis- og beredskapsdepartementets og Finansdepartementets ansvarsområder.


Merknader

Gjennomføring av direktivet medføre behov for endring i norsk regelverk, herunder i finansavtaleloven.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for forbrukerspørsmål, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Departementet arbeider med et forslag til norsk implementering av direktivet, som når dette foreligger, vil bli sendt på alminnelig høring. Direktivet viser til EUs finanstilsyn (EBA). Direktivet vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen før EBA-forordningen er innlemmet. Videre vil visse sider av hvordan direktivet kan gjennomføres i norsk rett måtte vurderes i lys av hvordan EBA-forordningen tilpasses ved innlemmelse i EØS-avtalen. Det vises til eget EØS-notat om EBA-forordningen.

Vurdering

Direktivets betydning for norske interesser bør vurderes i lys av den kommende nasjonale høringen. Hovedlinjene i direktivet er imidlertid ivaretatt gjennom finansavtaleloven § 14 og bransjenormer om bytte av bankkonto. www.finansportalen.no synes å ivareta hovedkravene til en nettbasert prisportal. Direktivet vil ikke medføre vesentlige endringer av forbrukerens rettsstilling i norsk rett. Det er ikke identifisert negative konsekvenser for forbrukeren. I lys av arbeidet med gjennomføring av direktivet vil det bli kartlagt om direktivet vil styrke muligheten enkelte grupper forbrukere har til å få tilgang til grunnleggende betalingstjenester.

Direktivet medføre behov for endringer i norsk regelverk - bl.a. i finansavtaleloven.

Norske regler som gjennomfører direktivet vil kunne få rettslige-, økonomiske-, og administrative konsekvenser. Regelendringene vil få slike konsekvenser både for den aktuelle delen av finansnæringen og det offentlige som tilsynsmyndighet. For forbrukerne kan direktivet medføre økt konkurranse til fordel for forbrukerne.        

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2013)266
Rettsaktnr.: 2014/92/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.09.2014
Frist returnering standardskjema: 13.10.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.09.2016

Lenker

Til toppen