Høring - ny finansavtalelov

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå forslag til ny finansavtalelov på alminnelig høring. Forslaget innebærer en revisjon av gjeldende finansavtalelov som følge av at direktiv 2014/17/EU om boliglån, direktiv 2014/92/EU om tilgang til konto med grunnleggende betalingstjenester og de kontraktsrettslige delene av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester skal gjennomføres i norsk rett. Lovforslaget tar sikte på et sterkere vern for kredittkunder og gir enkelte særskilte regler for boliglån. Ved lovforslaget sikres tilgangen til moderne konto- og betalingstjenester, kundens erstatningsrettslige vern styrkes, og det klargjøres hvilke plikter tjenesteyteren har ved finansavtaler og ved virksomhet som utøves av finansmeglere, finansagenter og finansrådgivere.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.12.2017