Høring - ny finansavtalelov

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå forslag til ny finansavtalelov på alminnelig høring. Forslaget innebærer en revisjon av gjeldende finansavtalelov som følge av at direktiv 2014/17/EU om boliglån, direktiv 2014/92/EU om tilgang til konto med grunnleggende betalingstjenester og de kontraktsrettslige delene av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester skal gjennomføres i norsk rett. Lovforslaget tar sikte på et sterkere vern for kredittkunder og gir enkelte særskilte regler for boliglån. Ved lovforslaget sikres tilgangen til moderne konto- og betalingstjenester, kundens erstatningsrettslige vern styrkes, og det klargjøres hvilke plikter tjenesteyteren har ved finansavtaler og ved virksomhet som utøves av finansmeglere, finansagenter og finansrådgivere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2017

Vår ref.: 17/4746

Høring – ny finansavtalelov     

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny finansavtalelov, som blant annet innebærer en gjennomføring av de i hovedsak privatrettslige delene av EØS-direktivene 2014/17/EU om boliglån, 2014/92/EU om betalingskontoer og (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i norsk rett.

I forbindelse med gjennomføringen av de nevnte direktivene er finansavtaleloven foreslått revidert for å sikre en mer tidsmessig og brukervennlig lov. Det vises til det vedlagte høringsnotatet.

Direktivene som foreslås gjennomført, følger vedlagt i dansk språkversjon. Forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF,) som tidligere er gjennomført i norsk rett, følger vedlagt i norsk språkversjon.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. desember 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med vennlig hilsen

Hans Kaiser e.f.
lovrådgiver

Marte Eidsand Kjørven
rådgiver

Departementene

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukerklageutvalget
Fylkesmennene
Konkurransetilsynet
Namsfogden i Oslo
Norges Bank
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens seniorråd
Statens sivilrettsforvaltning
Verdipapirsentralen
Økokrim

Aconto.no AS
Advokatforeningen
American Express
Autismeforeningen i Norge
Bank Norwegian AS
Bedriftsforbundet
Circle K AS
Coop Norge Handel AS
Debitorforeningen
eforum
EnterCard Norge AS
Entreprise Europe Network
EVRY Norge AS
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Handelshøyskolen BI
Handikappede barns foreldreforening
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Alert Norway
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT Norge
Inka Management AS
Inkassoklagenemnda
Innovasjon Norge
Iper Direkte AS
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KLP - Kommunal Landspensjonskasse
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Komplett Bank ASA
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsforeningen We Shall Overcome
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lendo AS
Mastercard
Mental helse
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nordax Bank AB
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges handikapforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Helse og Velferdsforum
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk regnesentral
Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)
Norsk Venturekapitalforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres forening
Norske Kredittopplysningsbyråers forening
NorStella
Norwegian Air Shuttle ASA
Oslo Børs ASA
Pensjonistforbundet      
Pensjonskasseforeningen
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
Protector Forsikring ASA
Rådet for psykisk helse
Redd Barna
Resurs Bank AB NUF
Rettspolitisk forening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Santander Consumer Bank AS 
Scandinavian Airlines System AB
SEB Kort Bank AB, Oslofilialen
Seniorsaken
Sparebankforeningen i Norge
Spillavhengighet Norge 
Standard Norge
Stiftelsen Barnas rettigheter
Telenor
Telia Norge
ULOBA
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Virke Inkasso
YA Bank
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø