Forordning om informasjon som skal gis ved pengeoverføringer

Europaparlamentets- og rådsforordning nr. 847/2015 om informasjon som skal gis ved pengeoverføringer

Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Europaparlaments og Rådsforordning nr. 847/2015 ble vedtatt 20. mai 2015, og skal være trådt i kraft i EU fra 26. juni 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i desember 2018, men EØS-komitebeslutningen vil ikke tre i kraft før EFTA-landene har opphevet det konstitusjonelle forbeholdet. 

Sammendrag av innhold

Europaparlaments og Råds forordning nr. 847/2015 regulerer krav til hvilke opplysninger om betaleren som skal følge pengeoverføringer, og opphever den tidligere pengeoverføringsforordningen (nr. 1781/2006). Forordning nr. 847/2015 er fremmet sammen med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU), som blant annet inneholder krav til kundekontroll og rapportering av mistenkelige transaksjoner.

Etter forordning nr. 847/2015 skal betalingsformidlere gi opplysninger om betaleren gjennom hele betalingskjeden, med henblikk på å forebygge hvitvasking og finansiering av terrorisme. Slike opplysninger omfatter betalers navn, adresse, kontonummer, samt fødested og fødselsdato/fødselsnummer/identifikasjonsnummer. Etter forordningen skal betalingsformidlere også gi opplysninger om betalingsmottakeren, herunder betalingsmottakerens navn og kontonummer, gitt at denne er brukt i betalingstransaksjonen, alternativt en transaksjonsidentifikator. Regelene varierer med hjemlandet til betalingsformidlerene som er involvert i betalingen. Betaling foretatt ved debet- og kredittkort, samt mobiltelefoner og annet digitalt utstyr, er unntatt fra forordningens virkeområdet, gitt at disse ikke er blitt benyttet til å overføre midler mellom personer. Etter forordningen er det innført krav om at betalingsmottakerens betalingsformidler skal verifisere betalingsmottakerens identitet for betalinger som overstiger EUR 1 000. Betalingsformidlere er etter forordningen også pålagt å utarbeide risikobaserte retningslinjer for når en pengeoverføring skal gjennomføres, avvises eller stoppes, som følge av manglende opplysninger, samt hvilke tiltak som eventuelt skal gjennomføres i denne sammenheng.

Forordningen inneholder også bestemmelser om behandling av personopplysninger, samt nærmere regler om tilsyn og sanksjoner. Medlemslandene er etter forordningen pålagt å fastsette administrative sanksjoner for overtredelse av forordningens bestemmelser som er effektive, forholdsmessige og preventive. Etter forordningen er medlemslandene også pålagt å publisere ilagte sanksjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av forordning nr. 847/2015 i EØS-avtalen vil stille krav om endring av norsk hvitvaskingsregelverk. Hvitvaskingslovutvalget har anbefalt at forordningen inkorporeres i forskrift til ny hvitvaskingslov. Høringen finnes her. Høringen hadde frist 1. april 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De skjerpede pliktene for betalingstjenesteleverandører antas å kunne medføre økte økonomiske og administrative byrder, særlig i forbindelse med oppdatering av rutiner og systemer til oppfyllelse av forordningens krav.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er behandlet i SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, og ansett EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Europaparlaments og Rådsforordning nr. 847/2015 antas å være EØS-relevant og akseptabel.

En eventuell innlemmelse av forordning nr. 847/2015 i EØS-avtalen vil innebære endring av hvitvaskingsregelverket.

Behov for tekniske tilpasninger gjelder dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)44
Rettsaktnr.: 847/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0847

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2015
Frist returnering standardskjema: 28.09.2015
Dato returnert standardskjema: 05.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.12.2016
Høringsfrist: 01.04.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker