Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

Finansdepartementet sender med dette Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2017

Vår ref.: 13/3769

Finansdepartementet sender med dette Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II, på høring.

Utredningen fra Hvitvaskingslovutvalget inneholder utkast til ny hvitvaskingslov som skal erstatte lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven). Utvalget foreslår også regler om opprettelse av registre over reelle rettighetshavere i norske juridiske personer og utenlandske juridiske arrangementer. Utvalgets forslag gjennomfører ventede EØS-rettslige forpliktelser i norsk rett.

Lovforslaget innebærer en rekke endringer i norsk hvitvaskingsregelverk. Utvalgets forslag vier større plass til risikovurderinger og risikobasert tilnærming enn det gjeldende hvitvaskingslov gjør. Når det gjelder kundekontroll (i utredningen foreslått endret til «kundetiltak»), undersøkelse og rapportering og behandling av personopplysninger og andre opplysninger, foreslår utvalget mer utførlige regler enn det som følger av gjeldende lov.

Utvalget foreslår at det innføres administrative forvaltningstiltak og sanksjoner som skal være tilgjengelige for tilsynsmyndighetene ved overtredelser av lovens forpliktelser. Sanksjoner skal kunne ilegges øverste ledelser i rapporteringspliktige foretak for brudd på sentrale regler i loven. Også ansatte kan ilegges sanksjoner ved overtredelse av særskilte bestemmelser. Herunder skal det i visse tilfeller kunne ilegges overtredelsesgebyr på inntil 50 mill. kroner.

Forslaget omfatter også krav om innhenting, lagring og registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere i juridiske personer og utenlandske juridiske arrangementer, og tilknyttede regler om innsyn i registre over reelle rettighetshavere.

Utvalget foreslår at foretak som driver fysisk pengetransport,  og foretak som driver inkassovirksomhet også skal være rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven og være underlagt tilsyn.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. april 2017. For å avgi høringsuttalelse viser departementet til den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden, ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Norges Forskningsråd
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Frivillighet Norge
Gullsmed Heyerdahl a.s.
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk institutt for Styremedlemmer
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tipping AS
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Posten Norge AS
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Norsk Rikstoto
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Transparency International Norge
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen