Hvitvaskingsloven

Finansdepartementet

Lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Tiltakene i loven skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet som helhet ved å forebygge og avdekke at rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering.

Se loven på lovdata.no