Historisk arkiv

Utvalg foreslår ny hvitvaskingslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Hvitvaskingslovutvalget legger i dag frem sin andre og siste delutredning. - Forebygging og avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering er viktig for å beskytte det finansielle systemet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Utvalget foreslår en ny hvitvaskingslov og en lov om opprettelse av register over reelle rettighetshavere.

Utredningen er del av et større arbeid med å oppdatere norske regler i samsvar med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Utredningen vil bli sendt på høring.

- Utvalgets forslag til ny hvitvaskingslov vil være et bidrag til å gjøre det enda vanskeligere for kriminelle å hvitvaske penger og finansiere terrorisme gjennom norske foretak, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Strengere regler
Utvalgets mandat har vært å foreslå nye regler til gjennomføring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og regler som er nødvendige for å følge opp Financial Action Task Force (FATF) sin evalueringsrapport om Norge fra 2014. I samsvar med direktivet foreslår utvalget nye regler på en lang rekke områder. Utvalget foreslår blant annet strengere regler om risikovurderinger og rutiner, kundetiltak og behandling av personopplysninger.

Utvalget foreslår også to nye rapporteringspliktige grupper som skal underlegges hvitvaskingsregelverket. Dette omfatter foretak som driver fysisk pengetransport og foretak som driver inkassovirksomhet. I tilknytning til dette foreslår utvalgets flertall at Finanstilsynet skal være tilsynsmyndighet.

Flere sanksjoner og nytt register
Utvalget foreslår å erstatte dagens straffebestemmelse med ulike administrative sanksjoner. Sanksjonsmulighetene omfatter overtredelsesgebyr, tilbaketrekkelse av tillatelse og ledelseskarantene. Sanksjoner skal etter forslaget kunne ilegges både fysiske og juridiske personer, herunder øverste ledelse i foretak.

Utvalget foreslår en ny lov om register over reelle rettighetshavere. Det stilles krav til at en rekke juridiske personer skal innhente, lagre og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere i et nasjonalt register. Forvaltere av utenlandske «truster» og andre juridiske arrangementer skal gjøre det samme. Formålet med registeret skal være å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Utvalgets forslag til lovregler som ble fremsatt i første delutredning, NOU 2015: 12, er innarbeidet i lovutkastet i andre delutredning.

Les mer i NOU 2016: 27