Prop. 40 L (2017–2018)

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

Prop. 40 L (2017-2018) inneholder forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849) i norsk rett. I tillegg vil lovforslaget innebære at Norge implementerer en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Proposisjonen bygger videre på tidligere norsk lovgivning for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering, men utvider regelverket til nye grupper næringsdrivende (tilbydere av spilltjenester) og skjerper inn kravene på en del områder. Disse områdene gjelder kundetiltak (tidligere "kundekontroll"), undersøkelser og rapportering og en klarere vektlegging av at foretakene underlagt loven ("rapporteringspliktige") gjennomfører risikovurderinger og har en risikobasert tilnærming til gjennomføringen av loven. Lovforslaget inneholder også nye hjemler for å ilegge rapporteringspliktige administrative sanksjoner ved brudd på loven. I tillegg kan regelverkets anvendelse for agenter av utenlandske betalingsforetak, og reguleringen av tilsynskompetansen overfor disse, presiseres i forskrift.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget