Historisk arkiv

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift til ny hvitvaskingslov. I forskriften utvides hvitvaskingslovens anvendelsesområde til å omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, og disse tjenestetilbyderne underlegges tilsyn. I tillegg underlegges agenter av utenlandske betalingsforetak tilsyn av Finanstilsynet, og de utenlandske betalingsforetakene pålegges å utpeke nasjonale kontaktpunkter. Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft 15. oktober 2018.

Ny hvitvaskingsforskrift presiserer og viderefører sentrale deler av gjeldende forskrift, i tillegg til å gi enkelte særlige regler for skadeforsikringsforetak og tilbydere av spilltjenester. 

Med ny hvitvaskingslov og -forskrift er de sentrale delene av norsk regelverk i samsvar medEUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF).

Agenter av utenlandske betalingsforetak
Forskriften sikrer at Finanstilsynet får tilsynsmyndighet over agentene. Den stiller også krav om å utpeke nasjonale kontaktpunkter for agentnettverkene, slik at det kan utføres effektivt tilsyn.

– Jeg er fornøyd med at vi nå underlegger disse agentene tilsyn etter hvitvaskingsloven, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

Virtuell valuta
Forskriften utvider hvitvaskingslovens anvendelsesområde til vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Bakgrunnen er den risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har blitt identifisert både nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til disse tjenestene. Departementet har også fastsatt regler om at disse tjenestetilbyderne underlegges tilsyn av Finanstilsynet og pålegges en registreringsplikt for å kunne drive virksomhet.

– Den sterke veksten og utbredelsen av virtuelle valutaer har økt risikoen for at disse misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Vi tar derfor tak i dette i Norge, og innfører registreringsplikt og tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven, sier finansministeren.

Bakgrunn
Nytt hvitvaskingsregelverk ble utredet av Hvitvaskingslovutvalget i NOU 2015: 12 og NOU 2016: 27. Finansdepartementet fremmet forslag til ny hvitvaskingslov i februar 2018 ved Prop. 40 L (2017-2018). Loven ble sanksjonert i statsråd 1. juni 2018. NOU 2016: 27 inneholdt utkast til hvitvaskingsforskrift. I tillegg ble enkelte forskriftsbestemmelser utredet av Finanstilsynet og sendt på høring sommeren 2018.

Les forskriften