Høring - forskrifter til ny hvitvaskingslov

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til enkelte forskriftsregler til ny hvitvaskingslov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2018

Vår ref.: 17/4679

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til enkelte forskriftsregler til ny hvitvaskingslov. Finansdepartementet sender også på høring forslag til en bestemmelse om spilltilbyderes adgang til å legge til grunn kundetiltak utført av andre spilltilbydere i Norge og utlandet.

Finanstilsynets høringsnotat inneholder forskriftsregler om å regulere virtuell valuta under hvitvaskingsloven, forskriftsregler om agenter av utenlandske betalingsforetak og om informasjonsdeling i konsern.

Finanstilsynet foreslår at tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offentlig valuta underlegges hvitvaskingsloven. Det samme gjelder oppbevaringstjenester for virtuell valuta. I denne sammenheng foreslås det også en definisjon av virtuell valuta. Videre foreslår Finanstilsynet særskilte regler for agenter av utenlandske betalingsforetak, herunder tilsyn med agentene og krav om utpeking av nasjonalt kontaktpunkt. I tillegg foreslås det forskriftsbestemmelser om informasjonsdelingen i konsern.

Forslaget til forskriftsbestemmelse om spilltilbydere åpner for at enkelte norske spilltilbydere kan legge til grunn kundetiltak utført av andre spilltilbydere, samt muligheten til, i visse tilfeller, å legge til grunn kundetiltak utført av utenlandske spilltilbydere. I Prop. 40 L (2017-2018) om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) punkt 5.8.6 har departementet omtalt den aktuelle forskriftshjemmelen i ny hvitvaskingslov § 22. Hvitvaskingslovutvalget foreslo i NOU 2016: 27 å avgrense adgangen for tilbydere av spilltjenester til å legge til grunn kundetiltak utført av tredjeparter samt selv være tredjepart. I høringen fremhevet Norsk Tipping og Stiftelsen Norsk Rikstoto behovet for en slik adgang.

Forslaget til forskriftsbestemmelse legger til rette for at selskaper med tillatelse etter pengespilloven og totalisatorloven kan opptre som tredjepart når selskaper med tillatelse etter pengespilloven og totalisatorloven gjennomfører kundetiltak. Departementet viser til at disse foretakene er underlagt omfattende offentlig regulering og har lang erfaring med tiltak som har likhetstrekk med kundetiltak etter hvitvaskingsloven. Videre er forslaget begrenset til å gjelde særskilte foretak og i særskilte situasjoner. Departementet foreslår en forskriftsbestemmelse som lyder slik:

 • x Bruk av tredjepart for tilbydere av spilltjenester

  Foretak med tillatelse til å yte spilltjenester etter pengespilloven og totalisatorloven kan legge til grunn kundetiltak utført av andre foretak med tillatelse til å yte spilltjenester etter pengespilloven og totalisatorloven.

  Foretak som nevnt i første ledd kan, ved spill med felles premiepott med utenlandske spilltilbydere, unnlate å gjennomføre kundetiltak overfor personer som har inngått et kundeforhold eller gjennomført en transaksjon med en utenlandsk spilltilbyder. Første punktum gjelder bare i tilfeller der den utenlandske spilltilbyderen er underlagt krav til kundetiltak, oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i hvitvaskingsloven.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget over og forslagene i det vedlagte høringsnotatet. Departementet viser for øvrig til at Hvitvaskingslovutvalget foreslo utfyllende forskrifter til ny hvitvaskingslov i NOU 2016: 27. Departementet ber også om høringsinstansenes syn på om det er andre regler i gjeldende hvitvaskingsforskrift som bør videreføres, utover av det som er foreslått av Hvitvaskingslovutvalget.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 17. august 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Norges Forskningsråd
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Frivillighet Norge
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk institutt for Styremedlemmer
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tipping AS
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Posten Norge AS
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening (Cefor)
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Norsk Rikstoto
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Transparency International Norge
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

Følg saken

 • 29.06.2018

  Høring - forskrifter til ny hvitvaskingslov

  Høring | Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til enkelte forskriftsregler til ny hvitvaskingslov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 17.08.2018

 • 22.06.2018

  Prop. 109 L (2017–2018) - Lov om register over reelle rettighetshavere

  Proposisjon | Finansdepartementet

  Prop. 109 L (2017-2018) inneholder forslag til lov om register over reelle rettighetshavere. Lovforslaget legger til rette for å opprette et register over reelle rettighetshavere i Norge. Reelle rettighetshavere er den eller de fysiske personene som anses i siste instans å eie eller kontrollere en juridisk person, enhet eller annen sammenslutning. Loven legger også til rette for å registrere opplysninger om utenlandske juridiske arrangementer som "trusts" og lignende, når disse driver virksomhet i Norge. Lovforslaget gjennomfører resterende deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849) i norsk rett (se for øvrig Prop. 40 L (2017-2018)). I tillegg følger lovforslaget opp anbefalinger fra Financial Action Task Force, som er den internasjonale standardsetteren på antihvitvaskings- og terrorfinansieringsområdet. I loven gis det plikter til å innhente, registrere og lagre opplysninger om reelle rettighetshavere. Disse pliktene påhviler den enkelte juridiske person, enhet eller sammenslutning. Lovforslaget inneholder en rekke forskriftshjemler for å presisere blant annet lovens anvendelsesområde og de pliktene som pålegges. Et sentralt register over reelle rettighetshavere skal være tilgjengelig for enhver, med enkelte begrensede unntak, slik som for opplysninger om fødsels- og D-nummer.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 06.06.2018

  Sanksjon av ny hvitvaskingslov

  Nyhet | Finansdepartementet

  Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd fredag, 1. juni 2018. Loven erstatter hvitvaskingsloven fra 2009 og den oppdaterer norsk regelverk i tråd med den internasjonale utviklingen.

 • 01.06.2018

  Hvitvaskingsloven

  Lov | Finansdepartementet

  Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Tiltakene i loven skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet som helhet ved å forebygge og avdekke at rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering.

  Se loven på lovdata.no

 • 16.02.2018

  Prop. 40 L (2017–2018) - Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

  Proposisjon | Finansdepartementet

  Prop. 40 L (2017-2018) inneholder forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849) i norsk rett. I tillegg vil lovforslaget innebære at Norge implementerer en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Proposisjonen bygger videre på tidligere norsk lovgivning for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering, men utvider regelverket til nye grupper næringsdrivende (tilbydere av spilltjenester) og skjerper inn kravene på en del områder. Disse områdene gjelder kundetiltak (tidligere "kundekontroll"), undersøkelser og rapportering og en klarere vektlegging av at foretakene underlagt loven ("rapporteringspliktige") gjennomfører risikovurderinger og har en risikobasert tilnærming til gjennomføringen av loven. Lovforslaget inneholder også nye hjemler for å ilegge rapporteringspliktige administrative sanksjoner ved brudd på loven. I tillegg kan regelverkets anvendelse for agenter av utenlandske betalingsforetak, og reguleringen av tilsynskompetansen overfor disse, presiseres i forskrift.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 16.06.2017

  Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven

  Nyhet | Finansdepartementet

  I statsråd i dag ble lov om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven sanksjonert. Loven trer i kraft 1. juli 2017.

 • 31.03.2017

  Prop. 76 L (2016–2017) - Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)

  Proposisjon | Finansdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om å innføre en beløpsgrense for kontantvederlag til forhandlere av gjenstander på 40 000 kroner, samt forslag om at Skatteetaten skal føre kontroll med at beløpsgrensen overholdes. Videre inneholder proposisjonen forslag om å opprette en autorisasjonsordning for tilbydere av virksomhetstjenester. Det foreslås at Finanstilsynet skal administrere autorisasjonsordningen og føre tilsyn med tilbydere av virksomhetstjenester. Proposisjonen inneholder også forslag om at Finanstilsynet skal føre tilsyn med overholdelsen av reglene om land-for-land-rapportering (LLR) i verdipapirhandelloven § 5-5a.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 20.12.2016

  Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

  Høring | Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II, på høring.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.04.2017

 • 16.12.2016

  NOU 2016: 27 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II

  NOU | Finansdepartementet

  Hvitvaskingslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. februar 2015. Utvalget skal gjennomgå hvitvaskingsregelverket med sikte på å gjennomføre ventede kommende EØS-regler som følge av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i EU og for å følge opp merknadene i FATFs evalueringsrapport fra desember 2014. Utvalget skal avgi til sammen to delutredninger. Utvalgets første delutredning, NOU 2015: 12, ble overlevert 6. november 2015. I utvalgets andre delutredning foreslås en ny hvitvaskingslov til gjennomføring av fjerde hvitvaskingsdirektiv. Lovforslaget innebærer endringer i større eller mindre grad på en rekke områder. Utvalget foreslår dessuten nye rapporteringspliktige. I tillegg foreslås regler om opprettelse av et register over reelle rettighetshavere i juridiske personer og utenlandske truster og tilsvarende juridiske arrangementer, med tilknyttede plikter for de juridiske personene og forvalterne av arrangementene.

 • 15.02.2016

  Høring - Delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget

  Høring | Finansdepartementet

  Utredningen fra Hvitvaskingslovutvalget inneholder blant annet forslag til hvordan Norge bør ivareta sine EØS-rettslige forpliktelser med hensyn til hvitvaskingstilsyn med rapporteringspliktige enheter som i dag ikke er under slikt tilsyn.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.05.2016

 • 06.11.2015

  NOU 2015: 12 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

  NOU | Finansdepartementet

  Hvitvaskingslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. februar 2015. Utvalget skal gjennomgå hvitvaskingsregelverket med sikte på å gjennomføre ventede kommende EØS-regler som følge av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i EU og for å følge opp merknadene i FATFs evalueringsrapport fra desember 2014. Utvalget skal avgi til sammen to delutredninger. Utvalgets første delutredning inneholder en vurdering av om det bør innføres en begrensning på hvor store kontantbeløp forhandlere av gjenstander kan motta i vederlag, noe utvalgets flertall ikke tilrår. I NOUen fremsettes det videre forslag til enkelte justeringer i lovens virkeområde, og det fremsettes forslag til hvilke myndigheter som skal føre tilsyn med at forhandlere av gjenstander, tilbydere av spilltjenester og tilbydere av virksomhetstjenester etterlever forpliktelsene sine etter hvitvaskingsregelverket.

 • 06.02.2015

  Lovutval skal vurdere endringar i kvitvaskingsregelverket

  Pressemelding | Finansdepartementet

  Regjeringa har i dag utnemnt eit utval som skal gå gjennom kvitvaskingsregelverket. Utvalet skal oppdatere regelverket i tråd med internasjonale standardar og førebu nytt EØS-regelverk på området.

 • 27.03.2014

  Financial Action Task Force skal evaluere Norge

  Nyhet | Finansdepartementet

  I dag kommer Financial Action Task Force (FATF) til Norge som en del av arbeidet med å vurdere Norges gjennomføring av FATFs reviderte anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

 • 19.03.2013

  EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv - AMLD IV

  EØS-notat | EØS-notatbasen

  Europaparlaments og Rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle systemet i forbindelse med hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme