Prop. 109 L (2017–2018)

Lov om register over reelle rettighetshavere

Prop. 109 L (2017-2018) inneholder forslag til lov om register over reelle rettighetshavere. Lovforslaget legger til rette for å opprette et register over reelle rettighetshavere i Norge. Reelle rettighetshavere er den eller de fysiske personene som anses i siste instans å eie eller kontrollere en juridisk person, enhet eller annen sammenslutning. Loven legger også til rette for å registrere opplysninger om utenlandske juridiske arrangementer som "trusts" og lignende, når disse driver virksomhet i Norge. Lovforslaget gjennomfører resterende deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849) i norsk rett (se for øvrig Prop. 40 L (2017-2018)). I tillegg følger lovforslaget opp anbefalinger fra Financial Action Task Force, som er den internasjonale standardsetteren på antihvitvaskings- og terrorfinansieringsområdet. I loven gis det plikter til å innhente, registrere og lagre opplysninger om reelle rettighetshavere. Disse pliktene påhviler den enkelte juridiske person, enhet eller sammenslutning. Lovforslaget inneholder en rekke forskriftshjemler for å presisere blant annet lovens anvendelsesområde og de pliktene som pålegges. Et sentralt register over reelle rettighetshavere skal være tilgjengelig for enhver, med enkelte begrensede unntak, slik som for opplysninger om fødsels- og D-nummer.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget