Endringer i definisjonen av uvektet egenkapitalandel (leverage ratio)

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 2015/62 av 10. oktober 2014 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kapitalandel (leverage ratio)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/62

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Endringene som følger av den delegerte kommisjonsforordningen om uvektet egenkapitalandel har trådt i kraft i EU.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Forordningen endrer definisjonen av uvektet egenkapitalandel (leverage ratio). Endringene har til hensikt å tilpasse definisjonen til den nye Basel-definisjonen. Endringene adresserer også eventuelle EU-spesifikke problemstillinger og korrigerer noen tvetydigheter i definisjonen.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Det følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a og verdipapirhandelloven § 9-15 at departementet i forskrift kan fastsette bestemmelser om at ren kjernekapital eller kjernekapitalen i finansinstitusjoner minst skal utgjøre en bestemt prosent av verdien av foretakets eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser, beregnet uten risikovekting, og regler for slike beregninger (uvektet kjernekapitalandel). Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere når og hvordan et krav til uvektet egenkapitalandel med tilhørende definisjoner skal gjennomføres i Norge, herunder utarbeide et forslag til eventuelle regler innen juni 2015. Oppdraget er tilgjengelig her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2014/Likviditetsregler-uvektet-egenkapital-og-pilar-II.html?id=767570

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 62/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen