Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRR) om definisjonen av uvektet egenkapitalandel (leverage ratio)

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 2015/62 av 10. oktober 2014 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kapitalandel (leverage ratio)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/62

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR), og endrer definisjonen av uvektet egenkapitalandel (leverage ratio). Endringene har til hensikt å tilpasse definisjonen til Basel-definisjonen. Endringene adresserer også enkelte EU-spesifikke problemstillinger og korrigerer noen tvetydigheter i definisjonen.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon). 

Øk. og adm. konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Det følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a og verdipapirhandelloven § 9-15 at departementet i forskrift kan fastsette bestemmelser om at ren kjernekapital eller kjernekapitalen i finansinstitusjoner minst skal utgjøre en bestemt prosent av verdien av foretakets eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser, beregnet uten risikovekting, og regler for slike beregninger (uvektet kjernekapitalandel). Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere når og hvordan et krav til uvektet egenkapitalandel med tilhørende definisjoner skal gjennomføres i Norge, herunder utarbeide et forslag til eventuelle regler innen juni 2015. Oppdraget er tilgjengelig her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2014/Likviditetsregler-uvektet-egenkapital-og-pilar-II.html?id=767570

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 62/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen