Høring - gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV)

Finansdepartementet sender på høring utkast til regelverksendringer for gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2018

Vår ref.: 17/4522

EUs kapitalkravsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak består av en forordning (nr. 575/2013, «CRR») og et direktiv (2013/36/EU, «CRD IV»). Regelverket er blant annet basert på anbefalinger fra Baselkomiteen for banktilsyn, herunder de såkalte Basel III-anbefalingene om kapital- og likviditetskrav. CRR/CRD IV-regelverket er EØS-relevant, og det arbeides med å ta inn regelverket i EØS-avtalen.

Det norske regelverket samsvarer i stor grad med kravene som følger av CRR/CRD IV-regelverket. De viktigste elementene ble gjennomført i Norge ved lovendringer i 2013, og det er gitt utfyllende regler i samsvar med dette regelverket blant annet i CRR/CRD IV-forskriften.

Finansdepartementet ba i brev 16. november 2017 Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat om gjennomføring av resten av CRR/CRD IV-regelverket med utkast til nødvendige regelverksendringer. Finanstilsynets høringsnotat ble oversendt departementet 27. april 2018, og sendes nå på høring. Finanstilsynet har i sitt oversendelsesbrev til departementet redegjort for sentrale vurderinger og endringsforslag i høringsnotatet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen 30. august 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets nettsider, ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet