Historisk arkiv

Forskriftsendringer gjennomfører EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag vedtatt forskriftsendringer som setter EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV i kraft fra 31. desember 2019.

Ikrafttredelse av CRR/CRD-regelverket

Finansdepartementet har i dag vedtatt forskriftsendringer som formelt gjennomfører kapitalkravsregelverket CRR/CRD IV i Norge med virkning fra 31. desember 2019.

CRR og CRD IV utgjør tredje revisjon av EUs kapitalkravsregelverk, og ble vedtatt i EU i 2013. Hovedmålet med det reviderte regelverket er å gjennomføre Basel III-anbefalingene i EU og bidra til en mer solid banksektor gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav. CRD IV-direktivet gjennomfører Basel III-anbefalingene om bl.a. de generelle kapitalbufferkravene (i pilar 1) og de bankspesifikke kapitalkravene (i pilar 2), og viderefører fra tidligere direktiver konsesjonsbestemmelser og bestemmelser om tilsynsmyndighetenes oppfølging og virksomhetsstyring i bankene. CRR-forordningen gjennomfører Basel III-anbefalinger om minstekrav til ansvarlig kapital, likviditet og offentliggjøring av finansiell informasjon, og viderefører fra tidligere direktiver bestemmelser om bl.a. store engasjementer. Ikrafttredelsen av forordningen innebærer at kapitalkravene for utlån til små og mellomstore bedrifter (SMB) blir redusert, og at det såkalte Basel I-gulvet blir opphevet.

Det materielle innholdet i regelverket har i hovedsak vært gjennomført i norsk rett i flere år allerede, gjennom forskrifter som har speilet EU-reglene. Fra 31. desember 2019 vil disse forskriftene oppheves og erstattes av henvisninger til kapitalkravsforordningen CRR og tilhørende, utfyllende forordninger.

Forskriftsendringene som departementet har vedtatt i dag, er i hovedsak i tråd med forslag i et høringsnotat fra Finanstilsynet som var på høring sommeren/høsten 2018. På enkelte områder vil departementet imidlertid gjennomføre endringer som ble foreslått i høringsnotatet, først når EUs nylig vedtatte bankpakke (CRD5/CRR2) skal gjennomføres i norsk rett. Dette gjelder blant annet harmonisering av terskelverdier for en del tilleggskrav som kun skal gjelde for større foretak, og nivå for inntreden for automatiske restriksjoner på utbytte.

De allerede foreslåtte forskrifts­endringene om rammene for fastsettelse av systemrisikobufferkravet og buffer­kravet for systemviktige foretak er også inntatt i forskriftsendringene som er vedtatt i dag. Selve satsen og den nye beregningen av systemrisikobufferkravet vil imidlertid ikke bli fastsatt før notifiserings­prosedyrene overfor relevante EU/EØS-myndigheter er gjennomført.

Les mer: