Forsiden

Historisk arkiv

EUs kapitalkravsregelverk trer i kraft i EØS-avtalen ved årsskiftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV ble innlemmet i EØS-avtalen i mars i år, med konstitusjonelle forbehold. Alle EØS/EFTA-statene har nå hevet sine konstitusjonelle forbehold. EØS-komitébeslutningen som innlemmer regelverket, trer derfor i kraft fra årsskiftet. Finansdepartementet vil snart vedta forskriftsendringer som setter det nye regelverket i kraft med virkning fra 31. desember 2019. Departementet vil om kort tid komme tilbake til oppfølgingen av høringen om tilpasninger i kapitalkravene (økt systemrisikobuffer mv.), men det vil ikke skje endringer i bankenes systemrisikobufferkrav fra kommende årsskifte.

Ikrafttredelse av CRR/CRD-regelverket

Kapitalkravsreglene CRR og CRD IV utgjør tredje revisjon av EUs kapitalkravsregelverk, og ble vedtatt i EU i 2013. Hovedmålet med det reviderte regelverket er å gjennomføre Basel III-anbefalingene i EU og bidra til en mer solid banksektor gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav. CRD IV-direktivet gjennomfører Basel III-anbefalingene om bl.a. de generelle kapitalbufferkravene (i pilar 1) og de bankspesifikke kravene (i pilar 2), og viderefører fra tidligere direktiver konsesjonsbestemmelser og bestemmelser om tilsynsmyndighetenes virksomhet og virksomhetsstyring i bankene. CRR-forordningen gjennomfører Basel III-anbefalinger om minstekrav til ansvarlig kapital, likviditet og offentliggjøring av finansiell informasjon, og viderefører fra tidligere direktiver bestemmelser om bl.a. store engasjementer. Ikrafttredelsen av forordningen innebærer at kapitalkravene for utlån til små og mellomstore bedrifter (SMB) blir redusert, og at det såkalte Basel I-gulvet blir opphevet.

Det materielle innholdet i regelverket er i hovedsak gjennomført i norsk rett. Når EØS-komitebeslutningene trer i kraft, vil det likevel være behov for en rekke forskriftsendringer. Finansdepartementet vil snart vedta forskriftsendringer som setter det nye regelverket i kraft med virkning fra 31. desember 2019. Kapitalkravsforordningen vil bli innlemmet i CRR/CRD IV-forskriften § 2 ved henvisning.

Samtidig med at CRR og CRD IV (EØS-komitébeslutning nr. 79/2019) trer i kraft, vil også en rekke tilknyttede EØS-komitébeslutninger som innlemmer et stort antall utfyllende rettsakter, tre i kraft. Dette gjelder beslutning nr. 37/2019, 80/2019, 81/2019, 82/2019, 83/2019 og 104/2019. De utfyllende rettsaktene vil bli tatt inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften § 2.

Ikrafttredelsen av CRR og CRD IV medfører at EUs krisehåndteringsdirektiv BRRD (beslutning 21/2018) formelt trer i kraft i EØS-avtalen fra årsskiftet. Utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet (se beslutning 187/2019, 19/2019 og 237/2019) er speilet med hjemmel i finansforetaksforskriften § 20-2, som vil bli oppdatert med henvisning til de innlemmede forordningene.

Oppfølging av høring om tilpasninger i kapitalkravene for banker

Departementet har hatt et utkast til tilpasninger i bankenes kapitalkrav (økt systemrisikobuffer mv.) på høring fra 25. juni til 30. september. Departementet vil om kort tid komme tilbake til oppfølgingen av høringen, men det vil ikke skje endringer i bankenes systemrisikobufferkrav fra kommende årsskifte.