Historisk arkiv

Høring – gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til regelverksendringer for gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV).

EUs kapitalkravsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak består av en forordning (nr. 575/2013, «CRR») og et direktiv (2013/36/EU, «CRD IV»). Regelverket er blant annet basert på anbefalinger fra Baselkomiteen for banktilsyn, herunder de såkalte Basel III-anbefalingene om kapital- og likviditetskrav. Det norske regelverket samsvarer allerede i stor grad med kravene som følger av CRR/CRD IV-regelverket.

Finansdepartementet ba i november 2017 Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat om gjennomføring av resten av CRR/CRD IV-regelverket med utkast til nødvendige regelverksendringer. Finanstilsynets høringsnotat sendes nå på høring.

Høringsfristen er 30. august 2018.

Les mer i høringsbrevet og høringsnotatet