Kommisjonsforordning om kapitalkrav for foretak basert på faste kostnader

Kommisjonsforordning 2015/488 om endring av kommisjonsforordning 241/2014 vedrørende kapitalkrav for foretak basert på faste kostnader

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/488 of 4 September 2014 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 as regards own funds requirements for firms based on fixed overheads

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Sammendrag av innhold

Basisrettsakten, forordning (EU) nr. 575/2013, fastsetter bl.a. tilsynsmessige krav til verdipapirforetak for å sørge for at disse til enhver tid overholder kapitalkravene. For å sikre at foretakene er i stand til å tilrettelegge en velordnet avvikling eller omstrukturering av aktiviteten, bør de råde over tilstrekkelige finansielle ressurser til å dekke driftsutgiftene i en passende periode. Under en eventuell avvikling eller omstrukturering er det, for å beskytte investorene, nødvendig at foretaket viderefører sine aktiviteter og er i stand til å dekke tap, som ikke oppveies av et tilstrekkelig overskudd.


I henhold til artikkel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan foretak (verdipapirforetak og foretak omhandlet i artikkel 4 (1) punkt 2 (c)) benytte en alternativ metode for beregning av samlet risikoeksponering basert på faste kostnader. For å sikre en felles fremgangsmåte i alle medlemsstater er det nødvendig å fastlegge en metode for beregning av de faste kostnadene, samt en liste over poster som skal inngå i beregningen.


I Kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 er det fastsatt bestemmelser vedrørende kapitalkrav for institusjoner. I denne forordningen fastlegges metoden for beregning av foretakenes faste kostnader. Av hensyn til sammenhengen og for å lette adgangen til alle bestemmelser vedrørende kapitalgrunnlaget for personer som er underlagt disse forpliktelser har bestemmelser vedrørende kapitalgrunnlaget i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 blitt samlet i én enkelt forordning. Derfor endres forordning nr. 241/2014 ved forordning 2015/488.

Forordningens innhold er gjennomført i praksis gjennom Finanstilsynets rundskriv 10/2014.
 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 488/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0488

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen