Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapporteringsdirektivet - utfyllende kommisjonsforordning

Kommisjonsforordning (EU) 2015/761 som supplerer rapporteringsdirektivet 2004/109/EU med utfyllende regler om utregning av flaggepliktige beholdinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/761 December supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to certain regulatory technical standards on major holdings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt i EU 17. desember 2014 og trådte i kraft i EU 26. november 2015. Kommisjonsforordningen er ikke inntatt i EØS-avtalen og er til vurdering på EFTA-siden. 

Forslag til gjennomføring av Kommisjonsforordning 2015/761/EU er sendt på høring i NOU 2016:2 utarbeidet av verdipapirlovutvalget, sammen med forslag til gjennomføring av endringsdirektiv 2013/50/EU til rapporteringsdirektivet (2004/109/EU). 

Sammendrag av innhold

Rapporteringsdirektivet (2004/109/EU) ble endret i direktiv 2013/50/EU, blant annet ved å innføre krav om aggregering av aksjebeholdinger og harmonisering av utregningsmetoder for flaggepliktige terskler. Kommisjonsforordning 2015/761/EU er ment å utfylle reglene i direktivet. I forordningen er det er inntatt regelverk om følgende:

i) Market makere og aksjer på handelsporteføljer er unntatt fra flagging av 5 % grensen. Kommisjonsforordningen angir metoden for beregning av 5 % grensen for market makere og handelsportefølje. Det er presisert at tersklene skal beregnes på konsernnivå.

ii) Regler om metode som skal anvendes for å utregne flaggepliktige terskler for finansielle instrumenter som inngår i en indeks (eller en kurv ("basket") med aksjer). Denne andelen i en indeks skal konsolideres med det den flaggepliktige forøvrig innehar. Det er angitt visse grenser for når en aksje i en indeks/kurv skal inntas i flaggepliktsberegningen; den indirekte posisjonen i foretaket via indeksen representerer mer enn 1 % av aksjene foretaket og/eller foretaket har mer enn 20 % av verdien i indeksen

iii) Direktiv 2013/50 gir flaggeplikt for finansielle instrumenter med finansielt oppgjør. Kommisjonsforordningen angir hvilken metode som skal benyttes for å bestemme delta-faktoren som skal anvendes i beregningen av flaggepliktig terskel. Likvide finansielle instrumenter har delta 1 (og skal derfor konsolideres med finansielle instrumenter med fysisk oppgjør med et forhold 1 til 1). For andre finansielle instrumenter skal det anvendes en delta som er beregnet på grunnlag av en alminnelig anerkjent prissettingsmodell.

Vurdering

Forordningen antas å være EØS-relevant og akseptabel.

Verdipapirhandelloven kapittel 4 med til hørende forskrifter må endres som følge av endringsdirektiv 2013/50/EU til rapporteringsdirektivet (2004/109/EU), samt den foreliggende Kommisjonsforordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/761/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/109/EC
Celexnr.: 32015R0761

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2014
Frist returnering standardskjema: 10.04.2015
Dato returnert standardskjema: 11.11.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2016
Høringsfrist: 02.06.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen