Høringer

Høring NOU 2016:2 Endringer i verdipapirhandelloven- flagging og periodisk rapportering-Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:2, verdipapirlovutvalgets første delutredning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2016

Vår ref.: 16/550

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:2, verdipapirlovutvalgets første delutredning.

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs endringer i rapporteringsdirektivet (2004/109/EF) mv. Utvalget har blant annet lagt opp til at den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap bortfaller, og at det innføres flaggeplikt for flere typer finansielle instrumenter. Utvalget foreslår videre å presisere at Finanstilsynet skal føre tilsyn med rapportering om betaling til myndigheter etter verdipapirhandelloven § 5-5a, såkalt land for land rapportering.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 2. juni 2016.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer 
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Initiativ for etisk handel
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM