Høring NOU 2016:2 Endringer i verdipapirhandelloven- flagging og periodisk rapportering-Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:2, verdipapirlovutvalgets første delutredning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.06.2016