Revisjon av energimerkedirektiv

Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDFORORDNING om fastsettnig av rammeverket for energimerking og opphevelse av direktiv 2010/30/EU

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til energimerkeregulering ble oversendt Rådet og EU-parlamentet juli 2015 og behandlingen forventes å ta ett år. Dersom forslaget vedtas, vil forordningen kunne tre i kraft i EU den 1. januar 2017. Produktdatabasen skal være på plass 1. januar 2019.

Energimerkedirektivet (2010/30/EU) om merking og standardiserte opplysninger om energirelaterte produkters bruk av energi og andre ressurser er et viktig instrument i EUs politikk for å fremme energieffektivitet. Informasjon til forbrukerne som gjør det lettere å velge energieffektive produkter fungerer som en pådriver for produsenter og importører å tilby mer energieffektive produkter. Energimerkedirektivet er nært knyttet til økodesigndirektivet som fastsetter krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter for å kunne omsettes i EUs indre marked.

Energimerkedirektivet fra 2010 ble implementert i EØS-avtalen den 7. desember 2012 og er gjennomført i Norge ved energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft 1. juni 2013, senere revidert 1. september 2013.

Kommisjonen har de siste årene evaluert dagens energimerkedirektiv og delegerte rettsakter. Evalueringene viser blant annet at energimerking og økodesign står for nesten halvparten av EUs energieffektiviseringsmål innen 2020.

Basert på evalueringene la Kommisjonen 15. juli fram et forslag til revidering av energimerkedirektivet. Kommisjonen foreslår at eksisterende direktiv erstattes med en forordning for å sikre at energimerkeordningen blir fulgt opp på en mer ensartet måte i hele EU. En forordning må implementeres i medlemslandene "som sådan".

Energimerkeskalaen skal reskaleres slik at hele karakterskalaen fra A-G i større grad benyttes. Det er nå en tendens til at produkter ligger kun i den øvre enden av skalaen. Det er i dag utstrakt bruk av karakterene A+, A++ og A+++, men dette skal opphøre. En reskalering av energimerkeskalaen vil ifølge Kommisjonen øke inforasjonsverdien av energimerkingen overfor forbrukerne.

For å bedre gjennomslagskraften til energimerkeordningen og lette markedsovervåking foreslår Kommisjonen å etablere en database hvor produsenter og importører er pålagt å registrere nye energimerkede produkter. Leverandørene vil være ansvarlig for å registrere produktet i databasen før produktet skal ut på markedet. Opplysningene som skal rapporteres av leverandørene er de samme som de i dag har plikt til å gjøre rede for ved forespørsel fra en tilsynsmyndighet. Databasen er primært ment som hjelp for myndigheter til å gjennomføre markedstilsyn.

Vurdering

Forslaget vurderes nå av Olje- og energidepartementet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)341
Basis rettsaktnr.: 2015/0149

Norsk regelverk

Høringsstart: 12.08.2015
Høringsfrist: 03.09.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker