EUs energiunion - høring i tilknytning til EU -Kommisjonens sommerpakke

Vi viser til prosessene i EU med nye initiativer i det pågående arbeidet med EUs energiunions strategi. Den 15. juli d.å. la EU-kommisjonen fram sin såkalte "sommerpakke 2015" som inneholdt flere sentrale dokumenter med relevans for vårt arbeid med EU-EØS energisaker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2015

Vår ref.: OED

Til kontaktutvalget for EU EØS-saker.

Vi viser til prosessene i EU med nye initiativer i det pågående arbeidet med EUs energiunions strategi.  Den 15. juli d.å.  la EU-kommisjonen fram sin såkalte "sommerpakke 2015" som inneholdt flere sentrale dokumenter med relevans for vårt arbeid med EU-EØS energisaker.

Olje – og energidepartementet  vil med henblikk på det videre arbeid i EØS samt utvikling av fremtidige posisjoner anmode om synspunkter på tre hoveddokumenter;

1)      Meldingen som ligger til grunn for Kommisjonens egen konsultasjon om en ny markedsdesign for elektrisitet. ("Launching the public consultation on a new electricity market design" COM (2015) 340 final

2)      Meldingen om slutt brukermarkedet (Delivering a New Deal for Energy Consumers" COM(2015) 339 final

3)      Forslag til revisjon av regelverket for energimerking, der det eksisterende direktivet foreslås gjort om til en forordning ("Regulation of the European Parliament and the Council setting a Framework for Energy Efficiency Labelling") COM (2015) 341.  

Det anmodes om synspunkter på alle eller deler av dette materialet helst innen  3. september då.  siden arbeidet med disse forslagene internt i EU vil starte fra begynnelsen av september og vil drøftes fra norsk side i relevante møter i EØS og med EU. Olje- og energidepartementet vil dermed ha behov for synspunkter tidlig.

Det presiseres at Kommisjonen har igangsatt en egen konsultasjon i forhold til de to førstnevnte dokumenter med frist den 8. oktober 2015. Noen aktører vil på norsk side sannsynlig kommentere på dette gjennom side europeiske organisasjoner.

Vedlagt de tre hoveddokumentene, se nedenfor.
1_EN_ACT_part1_v6.pdf
1_EN_ACT_part1_v8.pdf
1_EN_ACT_part1_v11.pdf

 Mer informasjon om sommerpakken på DG Energy sine hjemmesider.

Siden kontaktutvalget ikke nødvendigvis dekker alle relevante høringsgrupper legges dette også ut på OEDs nettsider.