Kontraktsregler for fjernsalg av fysiske varer

Direktiv om visse aspekter av avtaler om netthandel og andre former for fjernsalg av varer-ERSTATTET AV KOM(2017)637

Directive on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2016

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet / Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-Kommisjonen trakk forslaget 31. oktober 2017. Samme dag fremmet EU-Kommisjonen et revidert forslag til direktiv om salg av varer til forbruker KOM(2017)637 (se eget foreløpig EØS-foreløpig posisjonsnotat om dette).

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen la 9. desember 2015 frem forslag til direktiv om kontraktsregler for fjernsalg (herunder internettsalg) til forbruker av fysiske varer 9. Kontraktsreglene regulerer blant annet hvilke krav forbrukeren kan stille til varen for at varen skal være i kontraktmessig stand, og hva forbrukeren kan kreve av selgeren dersom varen ikke oppfyller disse kravene.

Forslaget er ett av flere tiltak for et digitalt indre marked (Digital Single Market), og ble fremlagt samtidig med et direktivforslag om kontraktsregler for digitale ytelser (se eget EØS-foreløpig posisjonsnotat om dette). Kommisjonen foreslår fullharmoniserte regler slik at medlemslandene ikke kan fravike reglene til fordel eller til ugunst for forbrukeren, men overlater for øvrig til en viss grad til nasjonal rett å utfylle regelverket. Fjernsalg inkluderer e-handel, postordre og telefonsalg. Dette området er allerede gjenstand for omfattende regulering både på EU-nivå og nasjonalt. Forbrukerkjøp av varer reguleres i dag blant annet av direktivet om urimelige avtalevilkår (93/13/EF), direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU) og forbrukerkjøpsdirektivet (1999/44/EF). I norsk rett reguleres området av forbrukerkjøpsloven.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget er på flere punkter sammenfallende med gjeldende norske regler etter forbrukerkjøpsloven, men med noen viktige unntak:

- Etter direktivforslaget har selgeren bevisbyrden for at varen er i overensstemmelse med avtalen i to år etter kjøpet, jf. art. 8 nr. 3. Den tilsvarende regelen i forbrukerkjøpsloven § 18 annet ledd pålegger selgeren bevisbyrden i kun seks måneder etter kjøpet.
- Etter direktivforslaget er det ikke et vilkår for heving at mangelen har et visst omfang for at kjøpet kan heves, jf. art. 9 og 13. Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan ikke kjøper heve avtalen når mangelen er uvesentlig.
- Etter direktivforslaget er selger ansvarlig for feil som viser seg innenfor to år fra fristens utgangspunkt, jf. art. 14. Dette er for øvrig tilsvarende regulert i forbrukerkjøpsdirektivet. I norsk rett er det ingen uttrykkelig regulering av hvor hvor lenge en selger skal være ansvarlig for en feil som forelå på avtaletidspunktet, men som først viser seg senere. Krav mot selger avskjæres likevel etter reklamasjonsreglene og foreldelsesfrister.

Forslaget vil derfor kreve lovendring dersom det vedtas som foreslått.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil kunne gjøre det enklere for næringsdrivende å selge varer over landegrensene ved at reglene harmoniseres. Det er imidlertid uklart hvor stor betydning dette egentlig har for næringsdrivendes grensekryssende virksomhet, da det er mange andre forhold som også har betydning (særlig skatt, leveringstid og leveringskostnader samt språk og kulturelle forskjeller).

Sakkyndige instansers merknader

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har hatt to dialogmøter 2.9.15 og 8.1.16 om direktivforslaget med representanter fra forbruker- og næringssiden. Både forbrukersiden og næringslivet ønsker opprettholde det høye norske forbrukervernet, og er skeptiske til forskjellige kontraktsregler for fjernhandel og kjøp i butikk. Forbrukersiden er skeptiske til fullharmonisering, mens næringslivet er mer positive.

Vurdering

Andre opplysninger

Det er utarbeidet to EFTA-uttalelser, som er i samsvar med norsk posisjon i saken. Uttalelsene er tilgjengelig på EFTA-sekretariatets hjemmesider:

http://www.efta.int/EEA/news/EEA-EFTA-Comment-online-purchases-62421

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2016/EEA-EFTA-Comment-on-contract-rules.pdf

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2015)635
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker