Høring - forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til to nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter. Direktivforslagene omhandler henholdsvis fjernsalg (herunder internettsalg) av fysiske varer, og levering av digitale ytelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.07.2016

Vår ref.: 16/1557

Høring - forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter


Departementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til to nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter. Direktivforslagene omhandler henholdsvis fjernsalg (herunder internettsalg) av fysiske varer (com (2015) 635) og levering av digitale ytelser (com (2015) 634). En kort redegjørelse for hovedinnholdet i direktivforslagene og med enkelte synspunkter om forholdet til norsk rett er inntatt i vedlagte høringsnotat.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på innholdet i direktivforslagene og konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett. Høringsinstansene bes særlig kommentere om eventuell gjennomføring av direktivene i norsk rett vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser for sin virksomhet.

Direktivforslagene følger vedlagt i engelsk og dansk språkutgave. Flere språkversjoner er tilgjengelig på www.eur-lex.eu.

Høringsfristen er 5. juli 2016.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet per e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

 

Hans E. Kaiser e.f.
fung. lovrådgiver

Kirsten Kolstad Kvalø
førstekonsulent

Departementene

Bergen tingrett
Høyesterett
Kristiansand tingrett
Lagmannsrettene
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Regjeringsadvokaten
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Fylkeskommunene
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbruker Europa
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Markedsrådet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Regelrådet
Sivilombudsmannen
Statens institutt for forbruksforskning
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirsentralen
Økokrim

Abelia
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aller Media
ANFO – Annonsørforeningen
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Canal Digital kabel-TV
Coop Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske Bokklubbene AS
Den Norske Advokatforening
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Forleggerforening
Direktesalgsforbundet
Eforum.no
Egmont Serieforlaget AS
EL & IT Forbundet
Elektronikk Importør Foreningen
Elektronisk Forpost Norge
Elklagenemnda
Energi Norge
Europabevegelsen i Norge
Finansforbundet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Forbrukerkontakt Norge
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreativt Forum
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leketøybransjens Fellesråd
Markedsforbundet
Markedsføringsforeningen i Oslo
Mediebedriftenes Landsforening
Microsoft Norge
Nei til EU
Norges AutomobilForbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Markedsanalyseforening
Norges Musikkhandlerforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norpost AS
Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)
Norsk Industri
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Posten Norge AS
Schibsted ASA
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Tele2 Norge AS
Telenor
Telia Sonera Norge AS
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø