Prop. 66 LS (2021–2022)

Lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/770 om visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester

Regjeringen legger i proposisjonen frem forslag til en ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere. Lovforslaget gjennomfører digitalytelsesdirektivet (direktiv (EU) 2019/770) i norsk rett. I proposisjonen bes det også om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av det nevnte direktivet i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget