Endring av teknisk standard om rapportering av ytterligere parametre for likviditetsovervåkning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/313 av 1. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om rapportering av ytterligere parametre for likviditetsovervåking

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelsen i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten 575/2013 (CRR) tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringen gjelder rapportering av ytterligere parametre for likviditetsovervåkning. Rapporteringen omfatter  konsentrasjon av finansiering fordelt på motparter og produkt, konsentrasjon av "counterbalancing capacity", pris på finansiering og refinansiering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Det vil lages norske versjoner av rapporteringsskjemaer og veiledninger.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 313/2016
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32016R0313

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2016
Frist returnering standardskjema: 28.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen