Teknisk standard om felles beslutningsprosesser ved tilsynsmessige tillatelser (utfyllende bestemmelser til CRR)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100 av 16. oktober 2015 om tekniske standarder som spesifiserer felles beslutningsprosess med hensyn til anvendelsen av visse tilsynsmessige tillatelser i henhold til eurpaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commision implementing regulation (EU) 2016/100 of 16 October 2015 laying down implementing technical standards specifying the joint decision process with regard to the application for certain prudential permissions pursuant to Regulation (EU) no 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten, CRR, tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker m.fl. (CRR). Standarden angir hvordan tilsynsmyndighetene i samarbeid skal behandle en søknad fra et grensekryssende finansforetak om å få benytte interne modeller til å beregne kapitalkravet under CRR (Forordning (EU) nr. 575/2013).

Tilsynsmyndighetene skal tilstrebe enighet om prosess og endelig beslutning. Dersom tilsynsmyndighetene ikke blir enige er det hjemlandsmyndigheten som avgjør. De ulike tilsynsmyndighetene kan bringe saken inn for EBA ved uenighet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Å gi hjemlandsmyndigheten siste ord i vurdering av modeller som brukes av datterselskaper i Norge kan begrense norske myndigheters mulighet til å føre tilsyn med disse selskapene.Utover dette anses rettsakten ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Å gi hjemlandsmyndigheten siste ord i vurdering av modeller som brukes av datterselskaper i Norge kan begrense norske myndigheters mulighet til å føre tilsyn med disse selskapene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 100/2016
Basis rettsaktnr.: 2013/575/EU
Celexnr.: 32016R0100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2016
Frist returnering standardskjema: 23.05.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen