Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRR) om felles beslutningsprosesser ved tillatelser fra tilsynsmyndigheter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100 av 16. oktober 2015 om tekniske standarder som spesifiserer felles beslutningsprosess med hensyn til anvendelsen av visse tilsynsmessige tillatelser i henhold til eurpaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commision implementing regulation (EU) 2016/100 of 16 October 2015 laying down implementing technical standards specifying the joint decision process with regard to the application for certain prudential permissions pursuant to Regulation (EU) no 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker m.fl. (CRR). Standarden angir hvordan tilsynsmyndighetene i samarbeid skal behandle en søknad fra et grensekryssende finansforetak om å få benytte interne modeller til å beregne kapitalkravet under CRR (Forordning (EU) nr. 575/2013).

Tilsynsmyndighetene skal tilstrebe enighet om prosess og endelig beslutning. Dersom tilsynsmyndighetene ikke blir enige er det hjemlandsmyndigheten som avgjør. De ulike tilsynsmyndighetene kan bringe saken inn for EBA ved uenighet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisning i forskrift (inkorporasjon). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Å gi hjemlandsmyndigheten siste ord i vurdering av modeller som brukes av datterselskaper i Norge kan begrense norske myndigheters tilsynskompetanse med disse selskapene. Utover dette anses rettsakten ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 100/2016
Basis rettsaktnr.: 2013/575/EU
Celexnr.: 32016R0100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2016
Frist returnering standardskjema: 23.05.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen