Endring av vedleggene I, II og III i EMAS-forordningen (EF 1221/2009)

Kommisjonsforordning 2017/1505 av 28. august 2017 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i miljøledelsessystemet EMAS

Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt 28. august 2017

Sammendrag av innhold

Endringen gjelder vedleggene I, II and III i Regulation (EC) No 1221/2009 (EMAS-forordningen). EMAS-forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i Forurensingsforskriften kapittel 38.

Bakgrunnen for endringene er tilpasning til den nye standarden for miljøledelse ISO 14001:2015. Kravene til miljøledelse i EMAS forordningen er basert på ISO 14001, og da forordningen ble vedtatt i 2009 (norsk lov i juli 2012, forurensningsforskriftens kap 38) var det ISO 14001:2004 som gjaldt.

Kravene som er fastlagt i vedleggene er lagt i vedlegg slik at det skal være en enklere prosedyre å revidere disse i motsetning til artiklene i selve forordningen.

Innhold i vedleggene:

Vedlegg I  Miljøgjennomgåelse

Vedlegg II Krav til miljøstyringsordninger og andre spørsmål som det må tas hensyn til av organisasjoner som gjennomfører EMAS

VedleggIII Intern miljørevisjon

Disse tre vedleggene blir nå foreslått endret på bakgrunn av at ISO 14001 er revidert og slik at kravene er i tråd med den nye ISO 14001:2015.

Selve kravene er i vedlegg II. Grunnen til at vedleggene I og III også må endres er at disse må tilpasses den nye strukturen i ISO 14001:2015 standarden.

For mer detaljert beskrivelse av hvordan vedleggene endres, se "Andre opplysninger"

Merknader
Rettslige konsekvenser

EMAS-fordningen er hjemlet i EU-traktatens artikkel 175 om miljø, og er gjennomørt i Norge i Forurensingsforskriften kapittel 38. Forslaget endrer vedleggene I, II og III i Forordning 1221/2009. De nye kravene er en skjerpelse av reguleringen jf. den nye ISO 14001:2015 standarden. Endringene vil tre i kraft på den 20ende dagen etter publikasjon i Official journal of the European UnionEndringen gjennomføres ved en tilføyelse i forurensingsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EMAS-registrering er en frivillig ordning som organisasjoner kan ta del i. Kostnader vil påløpe organisasjonene.

Miljøsertifisering og EMAS-registrering er viktige miljøpolitiske virkemiddel.

Norge har pt. syv norske organisasjoner i EMAS-registeret, hvorav en av disse har åtte områder (Departementenes servicesenter + åtte departementer).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For vedlegg I (Miljøgjennomgåelse)

 vil endringene knyttes til:

 • bestemmelse av organisasjonens kontekst
 • identifisering av berørte parter og bestemmelse av deres relevante behov og forventninger
 • bestemmelse og dokumentasjon av risiko og muligheter

I tillegg er følgende punkter revidert og skjerpet:

 • identifikasjon av direkte og indirekte miljøaspekter  og bestemmelse av de mest relevante aspektene
 • vurdering av viktigheten av de ulike aspektene 

Dette medfører en ny struktur for vedlegg 1:

 1. Bestemmelse av organisasjonens kontekst
 2. Identifikasjon av berørte parter og bestemmelse av deres relevante behov og forventninger
 3. Identifikasjon av relevante reguleringer knyttet til miljøet
 4. Identifikasjon av direkte og indirekte miljøaspekter og vurdering av de vesentligste
 5. Vurdering av viktigheten av de ulike miljøaspektene
 6. Evaluering av resultater fra gransking av tidligere hendelser
 7. Bestemmelse og dokumentasjon av risiko og muligheter
 8. Gjennomgang av eksisterende prosesser, praksis og prosedyrer

Endringer i vedlegg II:

Bytte ut ISO 14001:2014 med ISO 14001:2015 i del A i vedlegget

Elementer i del B har blitt tilpasset for å unngå gjentakelser av elementer i standarden:

B2 Etterleving av regelverket (ny B4) – punktet har blitt innskjerpet i tråd med art. 4.4 i forordningen om at organisasjonen skal dokumentere at alle lovkrav er oppfylt.

B3 Miljøprestasjon (ny B1 og B5) – forpliktelsen til kontinuerlig forbedring er opprettholdt og skjerpet for å unngå gjentagelse med elementer som allerede finnes i standarden.

B4 Medvirkning fra arbeidstakerne (ny B2) – forpliktelse til å ha en ledelsesrepresentant ansvarlig for miljøledelsessystemet

B6 Kommunikasjon (ny B7) – skjerpet for å fokusere på elementene som representerer forpliktelser for organisasjonen.

Vedlegg III:  (mindre endringer)

Integrering av de utvidede kravene til etterlevelse av reguleringer  ("etterlevelse av lovpålagte og øvrige krav relatert til miljø")

Integrere "informasjon fra ledelsen om graden av lovoverholdelse" som ett objekt.

Gjennomføring

Ved gjennomføringmå prinsippet om "parallell registrering/sertifisering" for organisasjoner opprettholdes, dvs. at EMAS ikke kan kreve at organisasjoner skal oppfylle den nye standarden tidligere enn for kun ISO 14001 sertifisering.

ISO 14001:2004 vil ikke være gjeldende lenger enn frem til sep. 2018.

Hvis miljørevisor har planlagt en verifikasjon før 14. mars 2018 i en EMAS-registrert organisasjon, kan denne verifikasjonen utsettes med inntil seks måneder etter avtale mellom registreringsorganet og miljøkontrolløren.

Dersom neste verifikasjon er planlagt før 14. september 2018 kan den utføres i tråd med EMAS-forordningen og rådsregulering (EU) no 517/2013. Dersom dette utføres vil gyldigheten av registreringen og miljøredegjørelsen kun strekke seg frem til 14. september 2018.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1505
Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)
Celexnr.: 32017R1505

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2017
Frist returnering standardskjema: 17.04.2017
Dato returnert standardskjema: 01.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 245/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.01.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 09.02.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.02.2018

Lenker

Til toppen